is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Zeventiende deel. MDCCLXXXII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN» Augufius, 178a, 701

blyken zullen kurmen werden gegeeven, dat, gelyk men alleünts billyk verwagten mag, aan hec in Zee zynde Efquader zodaanige orders .gegeeven zyn, dac de aldaar commandeerende Officieren hun voüeedig gelaft vinden , om den' Vyand alle mooglyken afbreuk re doen, zo door hec ruïoeeren van haare Commercie, als door het intercipieeren van haare Retour-Vloot uit de Welt Indien, welke waarfchynlyk voor de gecombineerde Vlooten gewaarfchouwd zynde, benoorden Engeland om, haare Havens zal zoeken te bereiken.

II. Wyders te vraagenopening,of, en hoedaanig onderzoek 'er heeft plaats gevonden om te ontdekken, aan wien het te attribueren zy, dat, na dat het vertrek van den Heer Torke kennelyk was, de Schepen gecommandeerd door de Heeren Satink en Volbergen, met het Compagnies-Schip, gecommandeerd door den Kaptein van Prooyen, niet promptelyk zyn gewaarlchouwd, ten einde te praj. venieren, dat dezelven nief,gelyk nu gefchied is, dadelyk in handen van den Vyand vervielen?

III. En voorts te vorderen Communicatie van de Redenen.

A. Waarom in het afgeloopen Jaar 1.781, de toen voor handen geweest zynde Oorlogfchepen en Fregatten niet tydig zyn geconjungeeVd en in Zee geltoken, om zo de Ooft en Weft-Indifche als alle andere Schepen van dezen Staat te protegeren en den Vyand in de Noordzee alle afbreuk te doen, zo door het belemmeren van zynen handel op de Ooftzee, als het onderfcheppen van zyne te huis komende Groenlandsvaarders ; a!s mede van de Tranfportfchepen, die met Troupen uit Duitfchland kwamen, byzonder toen het bekend was, dat een aantal derzei ven, (leges onder het geleide van eenige weinige Fregatten , langs de Kullen van dezen Staat na Engeland pasferen zouden? — en waarom, ten tyde, dat het Efquader in de maand van Augufty 1781, na de Ooftz<e Revende, hetzelve nier is verfterkt geworden door de Schepen.

ïl'hh g,l

'sGra-

venha^e.j

Voorftel der Stad Leyden, ter vetgaderinge der Staten van Hol' land.