Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•sGra-

VENHA" GE.

Propofitie van Z DJl en verfiag van het verrigtenenz.

Ï070 NIEUWE NEDERLANDSCHE

1782 in het zogenaamd Secreet Befoigne van Hun Hoog Mogende , en deedt aldaar het navolgend voorftel;

Sederc het binnenvallen van 'sLands Vloot in het Zeegat van Texel, heb ik niet nagelaten zoo vetl in my is, alles aan te wenden, om dezelve wederom Ipoedig te does uitloopen, Ik ben ten dien einde naar het Nieuwe Diep gegaan den ao Augustus laatstleden, ten einde my naauwkeurig te informeren naar den Raat van 's Lands benepen , en of dezelve fchielyk wederom in Raat zouden 7Vn om Zee te konnen kiezen, ik hebbe den ai A-Jgunus eene Conferentie gehouden met de prefente Vlag- Officieren, waar by hebben geadfuteerd de Raden en Minifters van de Admiraliteiten, die zich mede aldaar prefent vonden. Ik hebbe met willen afzyn, U Edel Mogende de Notulen van die Conferentie te communiceren, en my tot den ve^ deren breederen inhoud te refereren. U Edel Mosende zullen onder anderen uit dezelve zien, dac éen Schip en vier Fregatten binnen korte dagen pereed zouden zyn, agc Schepen van l.me binnen gen dagen, vier anderen eenige dagen naderhand , ïêrwyl één Fregat gekield en één gerepareerd moeft worden. Ik hebbe gcrecommandeert, °m deSchepen zoo fpoedig mooglyk gereed te maken , en Es te verzuimen om dezelve hoe eerder zo bete Zee te kunnen doen kiezen; en hebbe ook terwyl ik tyding ontfing, dat verfcheiden Engelfche Schepen in de Noordzee kruiften, order gegeven, om Sic 'Texel de Schooner de Dolphyn,en yic de Maas de Kotter de Sperwer naar Dronthem te zenden, en zoo vele Neutrale Vaartuigen als doenlyk was, tot het doen dezer reize, te buren , ren einde kennisfe te geven aan den Kaptein van Genmp, commanderende 's Lands Schenen, dienende tot escorte van de Ooft- I-difcheCompagnies Schepen, <ne van Dronthem worden verwagt, vandcnaankomlt

Sluiten