is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Zeventiende deel. MDCCLXXXII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VENHA' CE.

Traclaai van Vriend fchap er, Koophandelmet de Staten van

MooHAmerika.

NIEUWE NEDERLANDSCHE

York, New-Jerfey, Penfylvania Dela» ware, Maryland, Virginia, Noord-Caroüna, Zuid-Carolina, en Geofgia, getekend in 'sRage den 8 OSiobtr deezes jaars 1782.

Haar Hoog Mogende de Staten Generaal der Vereenigde Nederlande en de Vereenigde Staten van Amerika, te weeten New Hampshire, Masfachufetts, Rhode Island en Providence Plantations, ConneSlicutt . New:Tork, New Jerfey, Penfylvaniën , Detaware , 'Maryland, Virginiën , Noord' Carolina , Zuid-Carolina en Georgiên , geneegen zynde, op etn beltendige en billyke wyze te bepaalen de regelen, die in acht genoomen moeten warden, ten opzig'e van de Correspondentie en Commercie, welke zy verl ngen valt te Rellen tusfch<n haare refpecTive Landen, Staten, Onderdaanen en Ingezeeteneh, hebben geoordeelt, dat het gezegde (inde niet beter kan worden bereikt, dan door te dellen tot een bafis van haar verdras, de volmaakfte egaliteit en reciprociteit, en dewelke doorgaans de bronaders zyn van twist, verwaning en misnoegen; aan iedere party de vryheid te laaten, om wegens de Commercie en Navigatie verder Zulke Reglementen te maaken , als die voor zig zeiven het gevoe^lykst zal oordeelen , en door de voordeden van Commercie eeniglyk te gronden on wedeizyds nut, en de juifte regels van vrye handel over en weer; referveerende by dat alles aan iedere parthy de vryheid,om, na deszelfs goedvinden, andere Natiën te admitreeren tot het partfeipeeren aan dezelfde voordeden.

Op deeze grondbeginselen, hebben voorgemelde Haar Hoog Mog. de Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden benoemd de Heeren t

6 uit het midden der Vergadering

van Hun Hoog Mog. Gedeputeert.

En de gemelde Vereenigde Staten van Amerika, van hunne zyde, met volmagt voorzien, den Heer