Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, OMêt^ 1782. 1231

Dat de Supplianten in deze fchikking van welgem- Heeren Gecommitteerde Raaden geenzins zouden hebben heruit, maarzich toen reeds aan Uw Edele Groot- fvjogenden hebben geadrefleerd ge had, indien niet de Supplianten, op voor hun genoegza3ine gronden, zich hadden verzekerd, aat zy op eene gepaite wyze van het meerdere bezwaar zouden wor Jen ontlaft.

Uat ondertuffchen door de Supplianten, geduurende het gemelde Cantonnement der voorn. Trouppes, boven en behalven het geene by forme en onder den titul van zogenaamd Serviesgeld, door welgemelde Heeren Gecommitteerde Raaden, aan de Supplianten is gedaan betaalen, voor het Logement, Vuur, Licht, Zout, Zuur en anderenoodwendigheden, is uitgefchoten eene Somma, furpasfeerende de magt der Dorps. Kas, die opzichzelve zodanig was bezwaard, dat de Supplianten zich Eeds- en Pligtshalven hebben gedrongen gevonden om alle perfuafien te gebruiken, om voor het vervolg van dien drukkenaen laft bevryd te worden , een Lft, welke de Supplianten niet langer konden dragen, zo zy niet moedwillig hun voorn. Doip in onherftelbaare fchulden wiiden inwikkelen, 't geen d- s te ondragelyker was. gelyk niet flechts ide Haringviflchery jmaar ook deVifchvaarc in de Noordzee en op Ysland abfoluut ftiltiond, cn daar door alle die Handwerkslieden, dewelke hun beftaan in de voorn. ReeJeryjn en derzelver A&iviteit vonden, ledig moeften loopen, en met geene mogelykbeid op emig middel van perfoneet on flag kan worden gedacht en ook de conltitutie van het Dorp Vlaasüuis zodanig zynde, dat deszelfs welvaart eeniglyk en alleen van de opkomft der Zetën afhangelyk is, en deszelfs aanwas en bloey, ie gelyk met de ftililand der Viflcheryen moet ophouden , tdzo zeer weinige Ingezetenen binnen Maasfluis gevonden worden, dewelke geene directe conr.exie met de Viffcheryen hebben, en dezelve Ingezetenen zich nergens anders medekunNnnn 3 nen

Maas.

sluis.

Req. van Maasfluis tot kuylfchelding van verpon dingen.

Sluiten