Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Otlober, 1782. 1233

fchadeloosftelling van het Dorp Maasfluis, zullen oordeelen te behooren , immers en in allen gevalle aan de Supplianten te verkenen remiflie der ordinarii. Verpondingen ove rMaasfluis , over de Jaa ren 1780 en 1781, teneinde dezelve te emploijeeïen om te betaalen de Schulden , door hun ter voorfz. Zaake gecontracteerd ; en om wyders hunne Dorps Kaffe weder te redintegreeren en in ftaat te ftellen omtrent de vereifchte uitgaave te kunnen voorzien* ,

't Welk doende enz.

ZEELAND

Middelburg.

Niets heeft hier meer verwonderd, dan dat de verpagting der gemeene middelen dezer Provincie , voor dit jaar , ruim 6000 ponden vlaams vermeerderd is. De ongelukkige gefteldheid der tyden in agt genomen zynde , welke voor al deze Provincie drukt, zyn 'er naauwelyks redenen van dir, wonderlyk verfchynzel uit te denken.

Zï ERIKZEE.

.Burgemeefterën, Scheepenen en Raden dezer Stad hebben den 18 Oétober aan de Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden dezer Provincie den navolgende brief gefchreven

EDELE MOGENDE HEEREN I

Op den aöften der jongfte afgeloopene maand, hebben wy vernoomen, dat den Vaandrig de Nnnn4 Witte,

Maas^

SLUJS.

Req. van Maasfluis tot kwydfchelding van ver pon» dingen,

Sluiten