Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1234 NIEUWE NEDERLANDSCHE

ZlE-

1UK/EE,

Brief der Staa Zierikzee wegens de veiligheid der Provin' cie, en te regtflellingtan de Witte.

;

i i

i

i

i

£ a c i

fi 1

v

V

c

Witte, onder het Regiment van den Luitenant Generaal van Yfenhurg, thans alhier Guarnifoen houdende, uit den Eilande van Schouwen,alwaar op een der Buitenpoften was gedetacheerd , na 's Hage in gevangenis is gotransporteert, zonder dac wy , tot heeden, eenige -tekere bewustheid hebben, waar in de waare oorzaken van zyne apprehenile zouden geleegen zyn..—|— Uit de algemeene geruchten en Nieuwspapieren moeten v.y befluiten,en vast Rellen, dat de voorn. Vaandrig de Witte,zig zoude hebb n fchuldig gemaakc aan eene veriaderlyke verflandhouding met den Vyand, door het formeeten van i'ee^eningen en Plans, om was het mogelyk dit Eiland vyandelyk te doen attacqueeren en te overrompelen, ja zelfs dat reeds tegen denzelven eenige crimineele Pro:edures, over en ter zaake voorfz. zouden wee?en geëntameert. Deeze geruchten Ed. Mog. Heeren verfpreiden zich van dag tot dag, en houien ons in eene gedurige onzeekerheid, in hoevere deczeUen zig hier om trein t zöude hebben vér;eten en fchuldig gemaakt, dog veroorzaaken niec e min by ons eené alleszints billyke angstvalhgleid, wanneer wy nagaan , in hoe verre denzelven hier in reeds zoude kunnen weczen gereusèerc en de al'erveruitzienfte gevolgen, welke uit :oo eene malitieufe conduite, zoo voor de publiee veiligheid van deze Provintie in het gemeen , Is fpeciaal van deze Stad en Eilande zouden unnen refulteeren.

Deze onze ongeruflhrid word niet weinig verroot, waaneer wy in overweëging neemen, niet Heen den flegten Raat van onze Batteryen-en de aar toe behoorende Ammunitie, maar ook die an ons alhier zynde Guarniloen , en het geringe etal manfehappen, welke in ftaat zyn om behoor,k onder de Wapenen te worden gebragt, ingealle het den Vyand eens mogte gelustén onverragts een coup op dit Eiland te wagen, bedragenIe het getal dea zclven, na aftrek van de Zieken

en

Sluiten