is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip van de historie der insecten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ij6 van de Platluis.

Wy moeten zinlyk zyn,

1 \

i t c 1

der Ziel reeds oneindig overtreffen, maar laaten wy ons beft doen, om bun ook van de zyde des Lighaams dat geluk te bezorgen, 't welk zy recht hebben van ons te vorderen, en dat, met één woord, de Menfch, hetvoortreffelykft, het edelft van alle ondermaanfche Schepzelen, niet langer tot die engte gebracht worde, om het noodlot der Dieren, waar van hy zyne Slaaven maakt, of die tot voorwerpen zyner verachting zyn, ongelukkig te benyden.

Dat God , uit inzichten en beweegredenen, die ons onbekend zyn, de wilde Beeften aan tnalkanderen ten prooi overlevere, dat hy toelaate, dat zy geplaagd worden door Vlooijen, Ml ander Ongedierte! Wy moeten zyne fchikringe fteeds eerbieden , en mogen geruftelyk vafttellen, dat dezelve wys en goed zyn, om dat hy ze gemaakt heeft; Maar nademaal hy ons ;ene gladde huid heeft gegeeven , waarop de 3ekorvenen zich niet kunnen verbergen , en ïademaal de Natuur en ons Vernuft ons duizend middelen aan de hand geeven, om ons te ontloen van die, welke ons aanvallen, zo blykt lier uit duidelyk, dat het oogmerk van het Oplerwezen niet is, dat wy hier in met andere )ieren gelyk itaan, en even eens door die Iasige en bedekte vyanden geplaagd zouden woren, en zo moeten wy derhalven geene midlelen verwaarloozen, om ons daar van te ont-

flaan,