is toegevoegd aan je favorieten.

Kort begrip van de historie der insecten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ftoa de Zee-Schuim-Visch.

len , dat fchynt in de order, maar waarom is het onnozel Schaap , 't welk zich niet dan met kruiden voedt, de prooy der wilde Beesten ? Laaten wy de oogen op de Maat-

fchappy liaan , wy zullen daar iets even yffelyk zien gebeuren, 't welk ons van nader by betreft , en 't welk zelfs , als wy wél wilden, geenzints een kwaad zonder hulpmiddel zoude , wezen. Gelyk het Lam of het Schaap, die niet dan Kruiden eeten, door den Wolf verllonden worden , zo wordt ook de weêrlooze Boer , die zich tot brood en veldvruchten bepaalt, door de Pachters, Tol-mcefters , en Tolbedienden niet zelden vernield. Men zoude de hebzucht dezer Menfchen, welke aan hun beroep verknocht fchynt te zyn, en welkeveclligteenuitwerkzel is van de fchatten, die zy reeds faamgefchraapt hebben, miffchien op eenige andere, min onrechtvaardige en fchadelyke, wyze kunnen voldoen; maar waarom moet dezelve voldaan worden ? waarom tasten wy het kwaad niet in zyn oorfprong aan ? waarom befnoeijen wy de weelde en verkwistingen niet, en bepaalen de voordeden derrykdommen inzonderheid tot het gebruik, daarzy eigenlyk voor gefchikt zyn, tot onderlleuning namelyk der behoeftigen , tot trooft der ongelukkigcn, en tot wezenlyke verkwikking ? Dan

zou-

L