is toegevoegd aan je favorieten.

Kort begrip van de historie der insecten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88 VAN DEN Zï-WORM.

«nde Ey- „ en devig; zybedaan evenwel niet, gelyk die f,es- „ der Vogelen, uit een doffe van den zelfden „ aart als die der fchelpen: Malt torn be,, fchouwt integendeel deze doffe, welke den „ dop van der Zywormen eytjes uitmaakt, als „ overeenkomdig met Hoorn. Zy is vast, „ zonder gevrevente kunnen worden , men kan „ ze daarentegen met fchaaren fnyden.

"«enuiT" " Men zou cie e7tjes cier Zywormen een zeer te komen.» langen tyd beletten kunnen uit te komen, of „ gekipt te worden , zonder dat de vrucht, „ daarin vervat, behoefde te fneeven. Wy „ beginnen , zegt de Heer de Reaumur, het „ leven der Dieren niet te rekenen, dan van ,, den tyd af, waarin zy voor ons hebben be,, ginnen te leeven ; maar alle Natuurkundigen „ weeten, dat het Diertje ten minden in het „ eytje beftaat, van het oogenblik af, dat het eytje bevrucht is. Bekende proefneemingen „ hebben ons geleerd, dat het Diertje daarin „ een langer of korter tyd kan gehouden wor„ den , naar dat het eytje vroeger of laa,, ter , meerder of minder, door eene gepaste ,, warmte gedoofd wordt. In de Landen, waar „ in men zich met de Zywormcn-teelt ophoudt, „ verhaaften de Vrouwen, welker werk dit is, „ den groey der jonge Wormen, in de Eitjes be,, llooten, met die eytjes in haar boezem te ., draagen. Eenige weeken dellen de Worm-

pjes