is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip van de historie der insecten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DEN 7, Y - W O R M. 80

„ pjes op deze wyze in ftaat, om hunne dop.

pen te doorbooren en voor den dag te koo„ men, daar zy anders, waren zy aan de open „ lucht bloot gefteld geweest, vyf of zes

maanden toe van nooden zouden hebben ge,, had. Met dezelfde eitjes in koude plaatfen „ te bewaaren , kan men ze een geheel jaar, en „ zelfs eenige jaaren, beletten uit te koomen,

zonder dat zy bederven, dat is te zeggen, „ zonder dat de Wormpjes, die 'er in zyn, „ vergaan.

„ DeMannetjesVlinder van den Zyworm fterftFabel we. „ onmiddelyk na zig van het Wyfje afgefcheiden ^rrnenig„ te hebben, 'twelkinsgelyks fterft,ftraksnadatvu^cUgen „ het gelegd heeft. De eytjes, die het gelegd

wormen.

„ heeft, worden, indien zy wel bevrucht zyn, „ de volgende Lente gekipt , en 't is op deze „ wyze, dat zich die dierbaare Rupfen voort,, planten. Als men ondertusfchen Aldovraw„ dus en Jeronimus Vida gelooven zal,is 'er „ een middel om Zywormen zonder Zaad, dat „ is te zeggen, zonder eytjes te bekoomen. „ Het gcheele geheim beftaat daarin, dat men „ eenKoey, welke op 't kalven ftaat, agtda„ gen te voren eer de tyd is, dat dezelvewer„ pen moet, niet anders dan Moerbezie-boo„ men bladeren te eeten geeft , en dat men „ vervolgens , na dat het Kalf geworpen is, „ hetzelve infgelyks, geduurcnde eenige da.

F S » §e«