Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238 Memorie over de Insecten'.

„ derheid met zo veel vermaak ftaan voor het „ gering Infedt , dat ik onder myne voeten vertreede ? Waarom houden zy niet op het „ zeive te befchouwen, en 'er zich over te „ verwonderen ? Hoe! de Menfch, dat Meefter„ ftuk der Natuur, is voor hun niet meer de „ Koning der Dieren! Het is die vlieg, die „ Tor, die Mierenleeuw, welke hen verrukt, „ hunne verbeelding opvoert, en al hun aan„ dacht inneemt! 6 Philofophen! van waar „ koomen uwe dwaalingen ? van de onvol„ maaktheid uwer Zintuigen, van uwe wyze „ van oordeelen. Ten opzichte der Natuur „ zyn 'er geene wonderen 5 Het is de zwak„ heid van uw Verftand , welke dien naam „ verfpilt aan alles wat u verwondert. By de Na- ,, Gy brengt uwe wyze van oordeelen in de gcèngroot" Natuur over> e" hetgeen moeyelyk voor u of klein. „ zoude wezen, koomt u voor even eens voor „ Haar te moeten zyn; Dus hoe kleiner het „ Infect is, hoe grooter het wonder wordt; „ Hoe! zegt Gy een Vlieg, een Mug, een „ Vloo heeft een hart, longen, ingewanden, „ pooten, een mond enz. Hoe zulk een klein 3, werktuig met zo veele nog kleiner werk-vee„ ren te voorzien? Wat vertoont zich de „ Schepper der Natuur groot in die kleine ge., wrochten! Gy bedriegt u; Hy is groot in

alles,

Sluiten