Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOEDEN STAATSBURGER. «9

daad op ondervinding - echter niet zonder uitzondering- gegrond. Men behoeft alleen op onze ontmoetingen in dit leven, met eene bepaalde etgenhefde, te rug te zien, om te ontdekken, dat het aan het geluk Cfortuin) minder dan aan onze keuze en bekwaamheid toetefchrijven zij, als wn het voorgemelde doel flechts ten deele of zelfs ganlchel-jk niet bereiken.

Of, voor 't overige, hij die verftand en uitgebreide bekwaamheden bezit, in den loop der wae. reld voor zich zeiven waarlijk gelukkiger kunne zijn, dan hij ,-die alleen werktuigelijk hand en buik omdraagt, om dagloon te verdienen, .... zulks behoort in eene bijzondere verhandeling, in welke ik proefondervindelijk zal onderzoeken: waarom dioggnes in een vat leefde ; waarom de Sardammer Boer rijker is dan de Croaat; waardoor een Advocaat Referendarhis kan worden ; té waaröm ik zelf op mijn dorp mij flechts met het planten van kruiden onledig houde. Tot zulken arbeid wordt alleen hand en buik gevorderd;en d£a¥j waar het verltand onder de blinde gehoorzaamheid van. het politieke geloof geboeit wordt, daar geldt eene plant, die cicero of s o c r ates deedt groeijen, meer dan alle hunne geleerdheid en patdottifcha ontwerpen.

Een ftaatsdienaar of kabinets-lieveling, die een boos hart heeft, zal doorgaans Spinnewebben rondsom den troon weeven , in welken deugd , verdienfte en bekwaamheid, en zelfs de Monarch dikYdjls worden gevangen.

P 3 W».

Sluiten