Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6 INLEIDING

niet dat de Israelitifche regeeringsvorm , noch zuiver Monarchaal noch Democratisch kan genoemd worden ; en hij wil zich evenwel onthouden, om ze Theocratisch te noemen , en dat wel om de volgende reden: de meeste grondflagen , waar op dezelve gebouwt zijn, zou men ook bij een afgodisch volk kunnen vinden, en in dat geval huivert hij op het denkbeeld ecner

Gods - regeering bij een bijgeloovig volk. ,.• De

Ridder duelt dan op dat gelijke, dat ook heerfchende moet wezen, namelijk dat hun Koning ook tevens hun befchermgod zij: een denkbeeld dat ik gaarne toeftemme, eenigzins gelijk te Haan met het bijgeloovig denkbeeld , het welk in dien tijd de meeste natiën beheerschte; doch, dan volgt bij mij nog niet, dat men aan een befchermgod denkende, aan den zeiven juist die denkbeelden moet hechten , die 'er de beminnaars van het veelgodendom aan hechten. Hier kan het verfchil zo aanmerkelijk zijn, (dat ik 'smans woorden hier overneeme) als. er tusfchen waarheid en leugen zij. Ik beken, dat ik mij altijd onvoldaan gevoeld hebbe, wanneer ik de merkelijk verfchillende opvattingen, over dezen grondflag van Israels burgerftaat, in mannen van verdiensten ontdekte. Edoch ik leïde

den oorfprong daar alleen van af, dat de uitleggers niet duidelijk genoeg den" aart der Gods - regeering , in haare zuiverheid, met affcheiding van Godgeleerde bepaalingen voorgedragen hebben. Laat ons zien, wat onze krachten in dezen vermogen. Wij zullen tot den oorfprong der Joodfche regeering afdaalen, om zo veel te zekerder te gaan. Bij de op-

rich-

Sluiten