Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot het WETBOEK van MOSES. 23

elke dam nader gefmaldecld was. Deze waren weder voorzitters in de vergaderingen van de hoofden der

huisgezinnen , eene andere natuurlijke verdeeling. .

Dat recht van voorzitten moest, volgens die wijze van verdeeling, van zelfs vallen op den eerstgeboorenen: echter had dit niet altijd plaatfe, gelijk wij daar van eene proef hebben in Vorst Nahesson. — Volgens deze natuurlijke verdeèling nu krijgen wij dus 12. Vorsten voor alle de dammen, en dan nog 58 hoofden der onderfcheiden geflachten, wordende die der huizen, nader gefmaldecld, door Moses niet opgegeeven. Deze nu maakten te zamen een ligchaam van 70 lieden uit. -~ Dit beftuur fchijnt al vroeg, in de Patriarchaale huishouding, ingevoerd geweest te zijn, vooral toen Jakob's kinderen zoo talrijk en aanzienlijk wierden. In Gofen heeft de natie ongetwijfeld onder dat beftuur gedaan. Men moet deze groote vergadering echter zeer naauwkeurig onderfcheiden van die, welke door Moses, op aanraaden van zijnen fchoonvader Jethro , is opgericht geworden: deze toch was niet anders, dau eene buitengewoone raad, den buitengewoonen Staatsman Moses toegevoegd, om zijnen arbeid te verligten: welke vergadering dus niet langer ftand hield, dan dat bewind duurde. Uit deze vergadering van 70 wierden in de eerde Oorlogzuchtige tijden , de bevelhebbers des legers, onder het opperbeftuur van Josua gekoozen. Bij het ftedelijk beduur verkoos men uit dezelve, en uit de hoofden der huizen, de oudde der deden, ook de richters; en uit die 70 onder bet Koninglijk bewind, wierden de Raaden, den Vorst toeB 4 S?~

Sluiten