is toegevoegd aan uw favorieten.

De bybel vertaald, omschreeven en door aanmerkingen opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van MOSES. Hooö'd. VI.

aai

Moses en Aüron verkooren. 27. Toen de Heere Moses jn het Egyptifche land met zijne openbaaiïng nader begunftigde. 28. En hem bijzonder benoemde tot zijn gezant aan het hof van Pharao , en hem woordelijk zijn eisch aan den Koning voordroeg. 29. Was Moses in plaats van zich in die waardigheid, in te dringen, integendeel de man die alles aanvoerde wat lirekken konde, om hier van ontflagen te worden. In 't bijzonder achte hij zich zeiven onbekwaam, om voor zulk een machtig Koning te redenen, daar hij niet wel befpraakt was:

e bedenking van Moses werd door den Heer, op de volgende wijze weggenomen: ik zal uwe bediening, naar mijn oogmerk, door buitengewoone bovenmenfchelijke magt verzeilen , hierdoor zult gij zelfs over het hart van Pharao gebieden: daar bij zal uw broeder u ten tolk dienen , die zal mijne bevelen aan den Koning voordraagen. 2. Gij zult alleen maar in die gevallen het woord voeren, wanneer ik het volftrekt van u zal

vs. 28. enz. Dit is geen nieuwe verfchijning, maar eene voortzetting van het verhaal, 't welk door eene lange tusfchenrede van 14—27 afgebroken was. Mhs. — Hier behoorde een nieuw Hoofddeel te beginnen , ik heb daarvan afgezien, om de moeijelijkheden bij het opzoeken daardoor veroorzaakt.

vs. 1. Hezel leest te recht ut itn Goi, door de magt van wonderen te doen voor Pharao.

vs. 27. En 't ge-

fchiedde ten dien dage, als 'jebevab tot Moses in Egyptenland fprak:

vs. 28. Zo fprak Jthovah tot Mose's, zeggende, ik ben Jr. bsvab : fpreek tot Pharao, den Koning van Egypten, alles wat ik tot u fpreke.

vs. 29. Toen zeide Moses voor 't aangezichte van Jcbovab: zie ik ben onbefneden van lippen, hoe zal danPirARAo naar mij horen ?

VII. HOOFDDEEL.

vs. 1. Toen zeide Jehttvab tot Moses, zie ik u [tot] eenen JEInbim over Pharao gezet, en Aüron uw broeder zal uw Propheet zijn.

vs. 2. Gii zult fpreken alles wat ik u geneden zal: en A üron tw broeder zal tot Pharao fpreken,dat