Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5io Het DERDE B O E Ü

viiegcn: zo zal vogel zal hij naer buiten de ftad in vrijheid {mis OVverzoe- laaten opfchicten, op die wijze zal hij het huis hit* zul"'1'rein weder wijden, eer het rein kan gehouden zün. worden. 54. Deezen nu zijn de wetten, aan-

vs ^4 Deze

is dé wet voor gaande allerlei zoort van befmetting, het zij dér 'niciaS dan omtrent dc enkele melaatsheid, het zij heid, en voor omlTent de invreetende of ovcrervende zoort.

Ichurfthcid. .

vs. 55. En 55. Voor de ligtfte en ergite zoort, die 111

voor mckiats- , 1 , . 1

heid der kie- kleedcren cn wooningen overvallen kunnen, deren, en der ^ Midsgaders voor de drie zoorten van me-

nuizen. ^ o

vs. 56. Mits- laatsheid, die zich op drie onderfcheiden wijze gaders voor

gezwel, en opeubaaren ^7 Zijn dc bepaahngen , naer

en0rvSoorWebla- Welken dc Priesters gehouden zullen zijl! zich

ren- te richten in de uitfpraak, of iets befmet zij,

vs. 57 Om . te leren , in dan niet'. zo ver gaan dc zuiverende wetten welken dage , , . . ,

iet onrein, en omtrent de melaatsheid, in welken dage

iet rein is: aeze ïs de wet der melaatsheid. XV. HOOFDD. T

vs. 1. Verder 1. Jehovah vervolgde verder zijne bevelen \l?kMot7f, aan Moses en Aüron, uit den Taberna* z"gg°et.uiJf0N' kcl medetedeelen , aangaande de reinheden, bij het Israëlitisch volk algemeen in acht te neemen.

vs. 1. Hier moeten wij racer aan het gezag van Moses, dan aan dat van allen de Ililtoriefchrijvers gehoor geeven; fchoon zij ons berichten, dr,t de venusziekte het eerst na de verevering van Amerika bekend geworden is, want dat dit de Gonorrbica virulenta is, en niet de benigna blijkt tcn duidelijkfte uit vs. 3. — Zo zij de beltigna was, dan zou de kwaal met de opftopping van den vloed geneezen zijn , daar zij in het eerfte geval door de opftopping kwaadaardger word — de Geneeskundige bo;ie ik , zal mij wel begrijpen , als ik de Virultnta niet Venerea maar Leprifa noem, dan benoem ik ze naar haar oorfprong; dc bepaalingcn hier gemaakt zijn zeker ftreng, doch wie weet niet welke gevolgen

Sluiten