Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,6 DE BEVREDIGDE VYANDEN, Indien't gevoelde, door wat finarte en fchrik, dit uur, i let myn moet worstlen met zich zelv' en mst natuur'. Wie zal, Adelaïde ooit uwer zich erbermen? Wie u, na mynen dood, in uwen ramp befchermen.. Helaas', wie weet aan welk een treffend ongeval, 't Lot, als ik niet meer leeve, u overlaaten zal ?

ADELAÏDE.

Wil uwe dochter die gy fidderen ziet en weenen,

Uw kinderliefde en troost in haare fmart verleenen,

Daar zy bezwykt door al der rampen overmaat.

Hoe naar, hoe akelig verbeeld ik my dien (laat,

Die my, door tegenheên, naar 't duister graf zal rukken,

Myn ziel is niet beftand voor alle de ongelukken,

Die 't naderend onheil haar onfchuldig toebereid;

Wel. een vooruitzicht voor myn hart!.. Wat yslykheid!..

En zou hy wreed genoeg zyn, my het licht te gunnen?..

Zou hy te my waard zo veel flrafheid pleegen kunnen?

DE MARQU1S.

Myn waarde dochter» het vergieten van myn bloed Zal zynen moordlust wel verzaadigen. 'kSchep moed, En durf zulks hoopen; want zyn zoon, tot u geneegen, Al dreigde u 't wis bederf, zal Montford wel beweegen , Dat hy uw dagen rekk'...

4DÜ-

Sluiten