is toegevoegd aan je favorieten.

De bybel vertaald, omschreeven en door aanmerkingen opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

va.n MOSES. Hoofdd. t

231

wapenen met oogmerk om der Amoriten vs. 4*. zo , 1,1 < j. ii,- zeitle y**»"*

gebergten kloekmoedig te beklimmen. — tot mij: zeg

42. l iet heugt u, fat . Jehovah mij beval u nfet,n^p: ;tre^

te gebieden, niet op te trekken, veel min flag ^iït ikni"et;

te leveren; want-dat Hij niet met zijne mag- niet in het

, r . , midden van u;

tige tegenwoordigheid aan de lpitze zoude op dat gij voor zijn, cn dat 'er dan het gevolg van zou we- J^/^den zen, dat gij deerlijk geflagen werdt. 43. Doch niet gcitagen

, ,. . r .. „ wordt.

ook dit was weaer te vergeefs , gij waart vs. 43. Doch op nieuws dc bevelen van Jehovah ongehoor- f*^^„"00* zaam : opgeblazen in uwen krijgsmoed, en det gij niet,

' F .. maar gn waart

met een hoogmoedig voornemen toogt gij den mond van het gebergte op. 44. Gij ondervondt toen fetfyaroïg^ên dc kracht der Amoriten, die van het geberg- Bü handtidet

7 o d trots, en trokt

te op u neerftortten , als een zwerm bijen , u op naar het gemet woede en lhelheid vervolgende , zo dat Vjé xoen gij deerlijk van Seir tot Horma op de vlugt »SJJ ^ Am°r geflagen werd : 45-. Gij kwaamt toen, al op dat gebergte

r , • , , j 1 s ti woonden, u te

fchreiende en kermende weder voor sHef.- gemoet , en ren tent; doch gij genoot geen gunftig gehoor, ™x0ll\^ noch de minfte opmerking op uw verzoek. nocn i cn, z'i

° L , verpletterden u

46. Dit gaf aanleiding dat gij lang 111 Kades in seïr , tot onbeweeglijk bleeft liggen. ^vs^T'ais

gii nu weder

kwaamt, en voor Jelovabs aangezicht weende; zo verhoorde Jebovab uwe flem niet, en neigde zijne ooren riet tot u. vs. 46. Dus bleef gij in Kades veele dagen; naar de dagen die gij 'er bleeft.

1. Het is u bekend, dat wij daar op, HO0FDDingevolge JehovaWs begeerte te rug trokken, feeetdeA üij°te en ccn' moeijelijken en langdürigen togt , in ro5» en reisden

J J 1 0 naar de woes-

het omtrekken van Seïrs uitgcffrekte geberg- tün , den weg

, , , . van de fehclf-

ten, hadden. 2. Eindelijk, na op nieuws zes- ze6, gelijk j«endertig jaaren gezworven te hebben, kregen g^*^^^

en wij trokken

het gebergte Seir om, veele dagen. vs. 3. Toen fprak Jebovab tot mij, zeggende: -(_ . .3

P 4