is toegevoegd aan uw favorieten.

De bybel vertaald, omschreeven en door aanmerkingen opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23+ INLEIDING tot de

meest verfchoonbaar was. Geen eige inzigten, geen eige veiligheid deedcn hem op zulk eene bedekte wijze handelen, maar alleen de belangen van zijnen vriend Abimelech, toen hij Doëc ontdekt had, en ik geloof, dat de trek tot eige veiligheid in hem zo fterk niet geheerscht zou hebben, zo dat hij Abimelech aan dat gevaar bloot gaf alleen uit Godsdienftige vreesagtigheid, indien hij had kunnen vermoeden , dat hij daar ontdekt zou worden. Hoe het zij, in dat ganfche geval heb ik David altijd als zwak befchouwd door ver gedreevene angstvalligheid , * zonder minder gegrond, dan hij naderhand zo menigmaal gehad heeft ; denkt men daarbij aan zijne jeugdige jaaren, cn hoe min geoefend hij toen nog in tegenfpoeden geweest zij , dan is bet eene angstvalligheid ver af van onnatuurlijk te zijn , maar juist ('trookende met de gefteldhcid van zi'ne ziel die dan eens de ftfioonfte hoope met het leevendigst vertrouwen voor de aan iagt heeft, dan eene ftille vertwijffeling in zijne daaden deed blijken, met de grootheid van ziine ziel in het geheel niet ftrookende. Wij moeten David in alle die gevallen befchouwen als den Jongeling, die een vuurigen o'i lerneemendeu, maar niet genoeg geoeffenden geest heeft. Hierom , is hij zo dra hem iets voorkomt, waar op hij niet gedagt had , verlegen , en red zich op eene wijze, die meer eer aan zijn vindingrijk vernuft, dan aan zijn hart fchijnt aan te doen. Op eenen anderen tijd evenwel werkt die zelfde gemoedsgesteldheid dat uit, het geen waarlijk zim hart van den fchoonften kant leert kennen. Laat ons alleen maar denken aan zijne onderneeming om doortedringen-tot het Leger van zijnen fchoonvader, ten einde hem op de proef te overtuigen dat niets minder dan een zugt, om op zijnen dood zich de kroon optezetten, hem bezielde. Zoortgelijke jeugdige handelingen worden, als de uitkomst gunltig medewerkt, bewonderd, maar ingeval van het tcgeugeftelde , als onbedagtzaamheid en kwalijk

ge-