is toegevoegd aan uw favorieten.

De bybel vertaald, omschreeven en door aanmerkingen opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOEKEN der KONINGEN. 237

van wien men iets verwagten kon. Op Aener zal men moogelijk in dien tijd geen vertrouwen gehad hebben, om dat hij naar allen fchijn in den laatst verlooren flag ingewikkeld, de verwagting om door hem gered te worden, verlooren had. David werd dan op de wettigde wijze door die van Juda met het zelfde recht tot Koning verkooren, waar op elke ftam te voren in benaauwde tijden eenen Richter voor zich gekoozen had, en zou men in zoortgelijke vuurige Karakteren, als dat van David is, in de gefchiedenisfen wel een wederga vinden van die bedagtzaamheid, en naauwkeurigheid , die hij betoonde omtrent Isboseth, door de andere ftammen^ op het aandrijven van Abner, gekooren ? Alle de vijandlijkheden , die 'er geduurende zijne regeering te Chebron voorgevallen zijn, zijn door hem alleen op de maatigfte wijze afgekeerd, en hij is altijd wars gebleevcn, om door burgerbloed zich den weg ter verkrijging van de ganfche kroon te baauen. Evenwel fchijnt hij zijne verpligting aan de Philiftijnen niet onbeantwoord gelaaten te hebben. Zo lang zij de eerften niet waren , ondernam hij Ook .niets vijandelijks tegen hen , maar deed alle poogingen, om zich van de rust te bedienen, en het rijk inwendig te verfterken. Het is waar, zijne onderhandeling met Abner is geheel ftrijdig met alle de maatregelen, die hij tot dus ver genomen had. Zij is een ftaatkundige trek , welke tans niet behoeft verdeedigd te worden, dewijl die al lang voor geoorloofd niet alleen, maar zelfs voor een proef van vernuft gehouden word. Ditmar beziet hier 'smans Karakter van de beste zijde. Abner, (denkt hij) was tans aan zijn hof als Ambasfadeur; in zijn ombrengen door Joab was het volks-recht gefchonden, maar ftraffen kon David hem daarom niet, om dat hij, gelijk het veelal gaat in eene Oosterfche regeering, een te magtig Minister was, om iets tegen hem te durven onderneemen j dan ik voor mij vind hier wel degelijk een

mis-