is toegevoegd aan uw favorieten.

De bybel vertaald, omschreeven en door aanmerkingen opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOEKEN der KONINGEN. 241

aamvees , op het gedugtde drafte. — Tot bier toe komt David in een gunftig daglicht voor, maar nu zullen wij hem van eene andere zijde leeren kennen in een ge* val, dat tot op bet einde van zijn leeven, ook in zijne tegenfpoeden, invloed heeft gehad, een geval zo verkeerd, dat men een bevlekt gemoed zou moeten bezitten, indien men het ter goeder trouw verdeedigen wilde. — Dan ook dit geval behoort weder onder de verborgene aaneenfchakeling van de bedrijven der menfehen onder de hand van eene allesbeduurende Voorzienigheid. Welk eene treurige omdandigheid ! een Vorst in het midden van zijne overwinningen een' aanmerkelijken trap van grootheid beklimmende , blijft halver wegen (laan. Misfchien vertederd en gemakkelijk geworden, door het hofleeven, waar in hij zich al veel fchikte naar de neiging zijner vrouwen , blijft hij te Jerufalem zich in ftille rust vermaaken, terwijl het Leger in eene der gewigtigfte oorlogen ingewikkeld was , die hem , als hij deuzelven met i,ver doorzette, grooter maaken moest, en juist dit gedrag moet de bron van zo veele misflagen als rampen worden! Ongelukkig moet een Bathseba een ander vuur in hem ontfteeken , dan het geen de helden tot groote daaden doet ontvlammen — die lust moet niet dan ten kosten zijn hart geboet worden — hij moet de eer rooven van eener vrouwe, wier man hij onder zijne vrienden tellen kon, ten minden onder het getal van zijne braave Officieren — van dezen moet hij de moordenaar worden, en in dat geval die zelfde laagheid van ziel verraaden , die men anders zeggen .zou, dat van zijn Karakter geheel verwijderd lag, zo zijne verbeeldingskragt toen met zijn onmaatig vuur niet t'zaamengewerkt had, om hem de onvoorzigtigde maatregelen te doen neemen, die hij in zijn leeven oit genomen had! ! Hoe zwart dit gedrag ook is , het valt nogtans in het moegelijke, zo wij maar op twee bijzonderheden in 'smans Karakter agt geeven. Zulk een ' iv. Deel. q vlm.