is toegevoegd aan uw favorieten.

De bybel vertaald, omschreeven en door aanmerkingen opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der KONINGEN. Hoofdd. VIII. 95 hunner vijanden; eene fchande, die hun dan om datze tegen

, 1 •• 1 r u gezondigd

alleen overgekoomen zal zijn wegens hunne at- zunen hebben, godcrij en verlaating van U, daarbij berouw bekeze'rcehn tute" toonen, U alleen voor den waaren God er- uwe name be-

.... lijden , en tot

kennen, en in dit gebouw vergaderen om 011- u in dit huis der hunne offeren U met aandrang hunne ver- uè^Tuïcn™"" zoeken voorteftellen. 34. Beantwoord hun vs. 34.. Hoor dan gunftig uit Uw hemelsch paleis. Ach, lemeiVn1 ve™ fchend hun dan hunne ontrouw kwijt. ( Het „"^y^t,1/* blijven toch uwe onderdaanen J en herftel raiih en brengt hen dan weder in hun oude (tand in dit va- \ iand, dat gij derland, het geen Gij hun ten gefchenk wel ^'"gegwa eer gegeven had. 35. Zoo Gij om de alge- hebt!

vs. 35. Als

meene lands - ongerechtigheden de fchatten de hc.uei zal uwer vrugtgeevende droppelen zult opgewon- da?'er geen 're! den hebben, en zij dan bij malkanderen fchaa- sen > om dat

' 3 3 zij tegen u ge¬

ren in dit heiligdom, om daar U aanteroepen, zondigd zuilen

en U als den eenigen uitdeeler van het lot m deze piaat-

der ftervelingen te erkennen, en van die mis- d°enzu"en „ifj

daad, waarom het oordeel op hen rustte, naame beiij-

zich gezuiverd zullen hebben. 36. Luister hunne zonde

dan gunftig in Uwe heerlijke hemelfche woo- |ïüjeab*"g^

ningen naar hun verzoek, en laat 'er herftel- ze, , geplaagd

ö ' zult hebben ,

ling in Uwe gunst op-volgen voor uwen onder- vs. 36. Hoor daanen, voor hunne overheden; ja hebt Gij hemel"ei? ve£ hen van hunne misdaad overreed , en hun u"erd\negten voorgehouden, hoe in 't vervolg te handelen, en uwes volks om zich getrouw en behoedzaam te gedraagen, hen z'ukS geï ach! verkwik dan het laad met den zo zeer l£**d goeden verlangden regen. 37. Gebeurd het dat 'er we8 cn }? nei1

° .. welken zij wan-

andere oordeclen zijn, als honger, pest, ver- delen, cn geef

regen op uw

land , dat gij uw volk tot een erfenis gegeven heb! vs. 37. Als 'er honger inj't land wezen zal, als 'er pest weezen zal, als 'er brand-

»f. 3?. Onder andere ftraffen word in den text hier bmigdaaui» genoemds