is toegevoegd aan uw favorieten.

De bybel vertaald, omschreeven en door aanmerkingen opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2-,; Het VIERDE BOEK

Ko-mg van begeeven zich dan gezamelijk naar de tent, "vs" 13. Maar waarin de Profeet zijn verblijf hield , 13. En toV den Komng de Koning van Israël voerde het woord ; 1 nru : wat ^och de Profeet, hoe groot deze eer ook

heb ik met - u ! . .

te doen ? ga vvas van door drie K Ringen bezogt te wor-

ieeTenJtdCmvcs den, is ver af van dat vleiend karakter, 't

deieriJrofeeten wcuc m dergelijke bezoeken van Voriten aan

t.wer moeder, onderdaanen wel eens plaats heeft, hij verklaart,

Doch dc Ko- • . . .

ning hrinh dat hij met Israels Koning zich in geen geneen' \vlmje- fprckken wilde inlaaten, want dat de Vorften

hovab hééft de- u;t Achabs huis zeer vijandig tegen den ze drie Komn- J , , ..

gen geroepen waren Godsdienst waren , en het dus best

X.w»m*nhaod voegde/in benaauwdheid BaSls en Astaroths te geeven. profeeten raat tc pleegen. Op dat gezegde, waar door de Profeet des Konings hart beproeven wilde , gaf hem de Vorst tot antwoord: dat hij niet voorncemcns was , zijn raad hier in te volgen , maar zich genoodzaakt vond Jehovah tc raadpleegen, dewijl Hij voorneemens fcheen, de 3 Koningen aftematten, en in de hand van den Koning der Moahier ,isa 'zéide" ten te doen vallen. 14. Dit heimelijk ver[ïo waaragug wjjt tea;en fe'novak deed Elisa te fterker

a|s"l ycbevab ja./ ...

zehaotb leeft, verfioord worden, waarom hij plegtïg betuigt, gcz^ftT', dat hij het liet uit achting voor de Godszo ik niet het t Koning Tosaphat, maar zich

aangezigt Josa- o o j

niATs des ko- anders zeker van hem verwijderen , en wel 3™o*pnSSef£ wagten zou, om op eenigerlei wijs hem gunftig te aanfchouweï" ontfangen. Voors oordeelde hij zich door aannoch u aan- doening over het gedrag van ïsraëls Koning

zien! , , .

vs. 15. Nu nog onbekwaam om te antwoorden , en een' fpeefman. >5- verzocht om een man, die zich op muEn het ge- ziek-inuTumenten verftond , op dat men tot

fchiedde als . .. ,

de fpeciman op vcrlecvcudiging van zijne geesten voor hem fpeeidc,ridaatrde fpeelcn mogt. Onder het fpeelen bemerkt*