is toegevoegd aan uw favorieten.

De bybel vertaald, omschreeven en door aanmerkingen opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eer OHRONIJKEN. Hoofdd. XIII. 441 «aderen Befcherm - God. 19. Abia vs. 19. En aeia

., taagde Jerobeam ach-

maakte een goed gebruik van deze over- ter na, en nam van winning, hij veroverde drie fleden van ^tnUKonitZ belang met de daar onder hoorende hori>;e piaatitn , *q

Jefana, met hare on-

deftrikten. 20. Jerobeam ondernam der-horigepiaatfen, en niets vijandigs meer na dien tijd, bier- derh"r1ge%7a.!Xn.on" bij kwam zijne laneduurige ziekte, einde- vs/ En JbróbJ'

j j ö ö am hehiel gene kracht

lijk VOOr hem doodelijk. — 2I. A B IA meer in de dagen v.e» . , , . . Abia : maar Jebovab

om zich van de troons - opvolging te nocg hem, dat hj verzekeren, had bij zijn 14 vrouwen 22 ftievrsf'Zo vertierkzoonen en 16 dogters. — 22. Zijne lee- te zich Aeia, en hij

r , . , . .. , ... nam tot veertien wii-

vensgelchiedenis, zijne bedrijven Open-ven, *n gewon tweebaare redenvoeringen, zijn door Iddo, ",\7eTIodh?eren.' °'1 in eene leeensbefchrijving van dien Vorst vs- **• Het overige

J 0 nu der gefchieden .-

behandeld. fen van abia , z ■>

zijne wegen, als , i -

ne woorden , zijn befchreeven in de gefchiedems van den Propheet

ïj3do.

XIV. (of XLIV.) HOOFDD. te gelijk met 3 Kon. XV: 11-24.

e vrede die de troons - opvolger vs. ,5. Daar toe genoot | gebruikte hij om verfcheide !*5UW!de hjj 7"^ ttc-

d ' o j den m Jnda : want

grensfteden te verfterken , bijzonder in het land was <hi, cn

T _ . , . daar was geen oorlog

J U D a , - 7. En drong daar op aan in in die jaaren tegen

deii raad; dat het nu de rechte tijd was g^J^S Jchovab om zich in eene ontzaggelijke ftaat van vs- 7- Want hij aei-

DO J de tot Juda: laat ons

deze fteden bouwen, en miuiren daar om trekken, en torens, deuren cn grendelen, terwijl het land noch is voor ons aangezicht, Want wij hebben Jebovab onzen Elobim gezocht, wij hebben [hem] gezocht, en Hij

v<. 22. Abia zegt Ditmar werd in den Bijbel zeer geroemd. — Ik kan dit niet vindan — omtrent den Godsdienst dagt hij zeker beter dan zijn vader: hij had ook veel meer doorzigt en werkdaadigheid , hii yvisr den zuiveren Godsdienst tot zijn oogmerken zeer wel te gebruiken , maar met eene zekere praal, die het reinlte hart niet aanduid.

Ee 5