Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

;I0 Het BOEK

drie honderd en twin- hoorlijke lijsten gemaakt , en bewaard, tigvs. 35. De kinderen net getal der Joodfche familiën uit den vmiuiiê, cbadiden burgerltand bedroeg 24,144- 3Ö—39- Van

Ouo, zeven honderd, a . ,

vijfentwintig, de 24 Priesterlijke geflagten kwamen ei 4

V^Sjdriett'tenig die zich weder in 24 gefmaldeeld derd, vijfenveertig, hebben, zij maakten een getal int v.ui

vs. 35. De kinderen ' J ,

van Senaü, drie dm- 4030 periOOneil. — 40 — 00. Uit Ck,

In L7ëZeSi>°M Levieten kwamen ook eenige huizen, urVs= dfkindeeren'van zelfs een getal van de lijfeigenen der ZrJedaja, van den hui- y\eten , door S al o mo hun toegelchikt, derdT^rielnLven". en eenigen wier af komst - lijsten niet tigvs. 57. Dc kinderen in behoorlijke order waren, en dus niet van Immer, duizend, gerangfchikt konden worden. 61—67. Ook 'Ts^sI^De'kinderen wareu in deze Priesterlijke familiën zulken , rehonder'dfdie den draad van hunne afkomst niet be-

*" To"^ kinderen van Cbarim , duizend en zeventien, vs. «'- ^J?{,,„: de kinderen van Jesua en KadmiSl, yan de kinderen ftjW, vierenzeventig, vs. 41. De Zangers: de kinderen van Asaph, honderd, achtcntwinüg vs. 41 De kinderen der Poortiers : de kinderen1 van ScfailZ,dé kinderen van Ater, de kinderen van Talmon de kinderen Van Akkub , de kinderen van Cbatita , de kinderen yan Sobai deze aUe waren honderd, negenendertig, vs., «. De Netb,n,m1 .de kinkwen van Ziha, de kinderen van Hasupha, de kinderen van Tabbaoto vs aa De kinderen van Ksros , dc kinderen van Siaha, de kinderen van Padon, vs11 De kinderen van LebaNa, de kinderer, van Cbaga^ Tm, de kinderen van Akkub, vs, 46. De kinderen van Cbagab,.de kin deren van Samlaï, de kinderen van Hanan , vs. 47- De kinderen van G7DDEL , de kinderen van GAhar, de kinderen van Reaj.k. vs. ,j8. De kinderen van Rezin, de kinderen van Nekoda, de kinderen van Gazzam "s. 49. De kinderen van Vsfa, de kinderen van Paseah de kinderen van Besaï. vs. 50. De kinderen van Asna de kinderen^ van Maol, de kinderen van Napbis,. vs. 51. De kinderen van Bakbük , de kinderen van Hakupha, de kinderen van Cbarcbur VS. 5*. De km deren van Bazeuth, de kinderen van Meu.da, de km deren van Cbar}eba, vs. 53- De kinderen van Barros, de kinderen van Sisera de km deren van Tbama , vs. 54. De kinderen van Neziah , de k nderen vTcbaTpba vt '55. De tinderen der ^^^^tv^deren van Sotaï, de kinderen van Sothereth, de kinderen yan feru Tk 2 6. De kinderen van Jaïla, de kinderen van Darkon, de kinderen van Giddel, vs. 57- De kinderen van Wa'X'kn'dc van van Cbattil , de kinderen van Pocheret Hazebaim , de ^>n«cl™ AMI. vs. 58. Alle de N.tbMm, en de kinderen der knechten yan Salomo, waren drie honderd, tweeënnegentig, vs. m. Deze togen ook op van Tbüwlab , Tbei-Charfa, Cbcrub , Addan [en] konden harer vaderen huis, en haar zaad met bewijzen, of zu Uit* r«l &. Z 60. De kinderen van Deeaja, de kinderen van IobiA de kinderen van Nekoda , zes honderd tweeënvijftig, vs. 61. Ln van oc kinderen der Priesteren, de kinderen van Hab.vja, de kinderen van isoz.

Sluiten