Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van ESRA. Ho o FDD. II.

5n

hoorlijk hadden; onder anderen eene ver- do k;nderen van Ear_ maagdfchap aan het beroemde huis van cli<L v»i de

° r dochtcren Bar.iillaï

Barzillaï; de Vorst was daar me-''en GHeadner eene

de verlegen, doch verbood hun zo lang en°Ta S harèT" lltl

van de heilige geweiden voorraad te ge"°em<Lwas-r, ,

a ° vs. 02. Dezelve

eeten, tot dat Jehovah's wil daaromtrent zochten haar register,

, i , j j i , onder de gene die in

nader zou bekend worden , het getal 't geflapt - register

dus opgetekend beliep 29,818, doch f f%

door de Jooden van andere dammen gcvon'len ■ daarom

.. werden zij als onrci-

en anderen vrije burgers die er zich ne van het Priesterbijvoegde , vond men de karavane bij vs.^^tn'^T E. de optogt 42,360, behalven de bedien- Itn^Wm'; den , die op 7337 beliepen, de optogt fte dingen niet zoü-

, , , .. „ deneeten, tot dat'er

Was naar Slands Wijze met 200 Zan- een Priester ftoml met

gers en Muziekanten vooraf, de gan- cn met Thumfche trein was wel voorzien van paar- ,. vs- 64- Ueze B"1-

. .. , , . r , fche gemeente te za¬

den, muil-ezels, kameelen en last-ezels, men, was tweeën-

68-70. Verfcheide aanzienlijke faffll- ^ M^sdg? liën, die agter bleeven gaven hun kost- vs. 65. Behalven ha-

• - v 0 re knechten en hare

baarheeden mede , om daar mede den maagden, die waren

rr, . ^ r 11, zeven duizend , drie

Tempel optelieren , zo Wel goude als honderd, zevenènder-

zilvere , en kostbaare katoene kleede- %'e ^n(gdJjgjj ren voor de Priesteren , dit maakte te en Zangeresfen.

~ , vs. 66. Hare paer-

zaamen eene aanzienlijke lomrne, zodra den waren zi ven honderd, zesendertig; hare muilen , twee honderd , vijfenveertig, vs. 67. Hare kemelen, vier honderd , vijfendertig; de ezelen , zes duizend, zeven honderden twintig, vs.68. En [zommige] van de Hoofden der vaderen, als zij kwamen ten huize van Jebovab, die te Jervfilem [woont,] gaven vrijwilliglük ten huize Elobims, om dat te zetten op zijne vaste plaatfe. vs. 69. Zij gaven na haar vermogen ten fchatte des werks, aan goud, eenenzestig duizend drachmen, en aan zilver, vijf duizend ponden, en honderd Priester-rokken.

»*. 69. Dit woord Dragme is eigenlijk Dari'én , zijnde dien naam 'er aan gegeeven door Darius Medus, Want de goude Dragmer. waren toen geen gangbare munt, elke Darie deed omtrent 14 Gulden , en dus zou het geheel naar onze rekening bij de 8 tonnen Gouds zijn, eene fomme, mijns oordeels, te aanmerkelt.k voar dien tijd.

Sluiten