is toegevoegd aan uw favorieten.

De bybel vertaald, omschreeven en door aanmerkingen opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54^

Het BOEK

vs. 1. Jehovah! boe talrijk ziin mijne vijandin!

Hoe velen die zich openlijk verzetten"! ' V vs. 3. Velen heweeren rondbirfilg van mijn leeven:

Voor hem is geen hulp h\{Elobim , Sela. vs. 4. Gij nochtans Jehovah zi;t mijn fcliikl; •

Mijn eer, die mijn hoofd opbeurt. vj. 5. Met /»/<*« ftcm riep ik Jehovah om hulp,

Van Zijn ge-.veidcn berg'hoorde Hij mij: vs. 6. Toen vleide ik mij ter rust cn Hiep.

Ontwakende bcfcbcimde Jehovah mii. vs. 7. tX;t hen ik vom geen bende' van tienduizend bedugt,

Schoon rontom mij gelegerd.

=. Jehovah! lioc ontzettend is mijn tegenwoordige ervaring, hoe aanmerkelijk het getal der wcerfpannelingen, hoe aanzienlijk de hoofden, die zich openlijk tegen mij verklaren? 3. Velen hebben zelfs het vermoeden, dat het met mij gansch gedaan is, en zeggen daarom in hunne gefprekken: hij hoeft op God niet te rekenen, ook daar is alle verwagting verloren. 4. Maar neen, anders is mijn ervaring: gij Jehovah zijt mijne eenige befchermer, de eenige oorzaak van het aanzien, het welk ik reeds onder mijne landgenoteu heb, die zelfs mij, ter nedergedrukt door de grootfte moeijlijkheeden, verademing, ftille hope geeft. 5. De laatflc benauwde toeftand bevestigt zulks, in^ dien bangen nood bm hulp zoekende bij Jehovah, kreeg ik niet alleen van den troon op Zion eene gunftige toezegging, maar dadelijke omwending. 6. Van toen af leide ik mijn hoofd gerust ter neder onder alle de gevaren, flicn niet alleen gerust, maar bevond des fmorgens al vroeg dat Jehovah mij merkelijk nabij was. 7. Dit werkte üt dat ik voor geen vijandlijke aanval meer bevreesd was, al was het dat 10 duizend geregelde vijandlijke manfehappen mij ingefloten hadden. 8. Nu nog deze zaak; beflis Jeho-

hofftad gemaakt zij, zender te bepalen of zulks in den beginne, dan op het einde, toen de omftandigheden gurrftiger wierden, geweest zij.

vs. 3. Selah, Herders gedagte is mij de waarfchijnli;kfte, dat het een teken was van de overgang tot eene andere melodie.

vs. 5. Toen Achitofels raad niet gevolgd werd, veranderde de fcenaauwde toeftand, teer mogelijk wierd dit door hem vooraf gevoeld.