is toegevoegd aan uw favorieten.

De bybel vertaald, omschreeven en door aanmerkingen opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$4 SPREUKEN

VS. 4. Verzagtende gefprekken zijn een Irevens-boom,

Maar rle fcherpe zijn als een fcheur door den wind. VS. 5. De dwaas veragt de vaderlijke heftraffing,

Maai hil hand.lt bedagtzaam die z/£ ««» de kastijding onderwerpt* VS. 6 Ia rftff braven huis is inderdaad welft and,

Maar des f.oodaard, middelen zijn altijd tot onrust. vs. De gefprekken der wi:zen verfpreiden de kundigheden ,

Manr het hart der zotten g-ce/< niets. VS. S. Der boosdocneren offeren mishagen Jebovah!

Maar rfe bede van rfeu welgezinden is /ie;» regt aangenaam. VS. 9. Hes fnoodaards gedragingen mishagen Jehovah!

Maar de minnaar der regtvaardigbeid bemint Hij. VS. 10. Di inteugtling is ty«/«c nj onaangenaam tioor 4e« die bet pad doolde ,

^Maar die f*g£« beftraffing s/ri verzet word wis ongelukkig.

4. Een gefprek tot verzagting ingericht, is a's dc vermaarde balzem van den leevens- boom; maar de fcherpe gezegden kunnen zelfs meer fchade doen dan de wind een muur fcheurende. 5. Een onbuigzaamc blijft hardnekkig de ftrenge vermaningen zijner ouderen wederfïaan; maar dan alleen is 'er goed overleg, wanneer men geduldig de verdiende bedrading ondergaat. 6. Een zeker vergenoegen heerscht altijd, in het ganfche gezin van den weidenkenden huisvader ; maar eene zekere onaangenaame verwarring maakt den overvloed bij den tijran onfmakelijk. 7. De gefprekken der lieden van overleg, van welken aart ook , hebben voor het oplettend beftaan altijd iets leerzaams; wat zou men dan van het gezelfchap der zotten zich beloven , daar hunne harten zelfs ledig zijn. 8. Des fnoodaards godsdienftige vereeringen zullen hem nooit bij Jehovah veraangenamen; maar al komt de weldenkende met ledige handen en met kiagte over gebrek, dien wijst Hij nooit af. 9. En geen wonder, het geheele beftaan van den fnoodaard mishaagt Hem; maar den deugdminnaar trekt ook al Zijne genegenheid. 10. De befiraffende middelen om weder op den regten weg te geraken , mishagen hem die afgedwaald is in den beginnen wel eens , maar die hardnekkig onverbeterd voortgiat, zal eindelijk onder de ftrafleh omkomen.