Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234

Het BOEK

vs. 3. Haast u niet uit zijne tegenwoordigheid weg te gaan Vertoef ook niet in een nadelig geval, Wat bij voorneemt voert bij uit.

VS. 4. Waar het bevel des Konings komt daar erkent men zijn gezag En niemand zal hem vragen, wat doet gij?

VS. 5. Die de bevelen volgt zal voor geen nadeel bezorgt zijn. De wijze alleen overlegt tijd en wijze.

VS. 6. 7.o beeft elke onderneeming zijn tijd en wijze Ongelukken overvallen den mensch geftadig. '

VS. 7. Zulks komt om dat hij omtrent bet toekomftiga onwetend is, En niemand hem zeggen kan w.annecr iets gebeuren zal?

ge van zijn gezeltfchap en zijn goedwilligheid gebruik te maken als u mogelijk is ; is hij netelig, onltuimig, draal niet, om fpoedig uittevoeren wat hij u beveelt; hem tot andere gedagten te brengen is niet mogelijk; hij is gewoon zonder tegenfpreeken zijn begeerte voldaan te zien. 4. Die maar zelfs zijn wil ten halve verftaat, is alrecde gezind om denzelven zonder naar de billijkheid te onderzoeken op zijn gezag te volvoeren; en waartoe zouden ook bedenkingen, en dralingen dienen, niemand zou hem rekenfehap van zijnen eisch durven vragen ? 5. Die zich eenvoudig aan de regelen van onderdanigheid houd, zal denken niet alleen zichzelven voldaan te hebben , maar zich vleien dat hij voor niets te vrezen heeft; de ware wijsgeer is het alleen die zijn vernuft gebruikt, en weet wanneer men hem iets onder het oog brengen kan, 't geen tegen zijn gedagten is, en hoe dit veilig te doen. 6. En inderdaad, in elke daad komt bijna dit overleg te pas, dat men zich van de bekwaamfte gelegenheid bediene, en wie zou zulks niet doen ? 'er zijn onvoorziene omHandigheden genoeg, welke den mensch onder zijne handelingen verwarren. 7. Te meer moet men zich van de gunftigite gelegenheid bedienen , om dat men volmaakt onzeker is omtrent alles wat invallen kan; daarbij kan niemand met zekerheid bepalen, wanneer het regte tijdftip 'er is, waarin een zaak onbelemmerd op haar aanwezen wagt.

Sluiten