is toegevoegd aan uw favorieten.

De bybel vertaald, omschreeven en door aanmerkingen opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van EZECHIEL. Hoofdd. XVIII. 447

houden , tragt hij | zijne eerlijke gevoelens in onderhoud hijzijne verkeering zo wel als zijne daden te ver- j^n? aStt^ni anderen, op hem zullen de billijk verdiende en ™pftraffen geen invloed hebben, maar zijn ge-gewif^'leeven drag zal hem beste dagen doen beleeven.^,,,^1 niet 22. Hoe groot de lijst zijner misdrijven ook ..vs- 22- Aan ware, zij zullen niet berekend worden; door"'» door hem de laatile bedrijven van regtmatigheid zal tot & w"zijn welzijn alles genoeglijk aflopen. 23. Wat d™r men dan ook van Mij denken mag, het is betoom zal hij 'er zeer verre af dat Ik Mij zou kunnen 1Cvs.n23. Zou vermaken in het ftraffen van ontaarte we- noeg?nTu0nnSen derfpannelingen; dat de Heer Jehovah u veelnebben over eer betuigt, dat niets hem meer genoegen/ww, >> ' baart, dan dat iemand van gedrag aanhou-j^aifi'iÊ dend en oprecht veranderd, zo dat hiiomis het als hi'

j.„ , - J zich van zijne

daar voor de vrugten zijner deugdzaamheid f"oode daden inoogften kan. 24. Maar Hel het geval an- a« wTfeète ï°* ders ; iemand van een deugdzaam gedragis^fa™^ verlaat dat beminnelijk beftaan, en begaat de brave z>ch afeene verkeerdheid op de andere, zo dati^M* hij al rasch den booswigt daar in verouderd word/tande* gelijk worde; is het mogelijk dat zo iemand fendc'naar d<= door zijn vorig deugdzaam gedrag zich zou kun- ™° ' nen beveiligen-tegen de gevolgen van fnoode ttieeven'S daden? de goede daden zijn als uitffewischt ïij^e r?gtmatise

j „ J h handelingen

door die welke zo veel onheils onder dedoor gemenfchen baarden; met verdubbeling zal tTAfTZVhij om zijn trouwloos beftaan de akelige ee-den; wegens de

,,^1 .. ,. bc ontrouw cloor

volgen van zijn misdaden door ftraffen fmaken hem scPieegd, *5- Durft gij, hoe duidelijk de billijldieid ^Intn van dit alles voor elk rnensch in het oog£e?*en: zaI hij loopt, evenwel nog hardnekkig ftaande hou- vs-2's- N°ede handelingen van ^zijnnjet r,[t..tig,boort,^«.CU^^

k- MiCHAeL,, en Hïnt vullen dit in, en nemen het dus: