Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van EZECHIEL. Hoofdd. XXX. 515

Ik tot de hoofdplaats van gedugte wraak vs. iS. ik maken. 15. Sm mag voor onverwinnelijk ge-rct?^™'

houden worden , hoe meer weerftand het doen wcr' , , , "t.«nu u<-i ken tegen Sin ,

bied , hoe meer het de gevolgen van harede van hardnekkigheid ondervinden zal; bij die ge- 5\$ legenheid zal de beste manfchap van Thebef0^mmïi fneuvelen. 16. Overal zal het oorlogsvuur „. 'l6. -k woeden, Sietie of Asfavan, welk eene beroem-zaI een vuur

d. in Egypte doen

e vesting ook , zal door de vlam geblaakt ontbranden .•

worden; Thebe's muuren, hoe dik, hoe uit-dÓor hévig3"^

geftrekt, zullen ook daardoor kraken, ter-tJeisrerdn, worr

. * - den , JVe zal

wijl de bekommernis in Mcmphis uur op uur, daardoor fpiijop deze verliezen, rijst. 17. De beste manfchap dikoor" Tan* van de Zon-ftad, en van Bubastis , zullen ™; in een neerlaag de ramp des lands vergro-den* ten, terwijl de weerlooze vrouwen ten buit jeuVgdige7 m,Dn! van de veroveraaren zullen worden. ïo'.Daphne,^^'™^"* anders zo bekoorlijk in ligging, zal nu in «"en in*den' de grootte zomberheid vernield zijn; êmSfófffZ nu de hofitad, waar de veroveraar den fcen dcre/e?e zal

tu 1LCr naar de boeijcn

terzwaaue, zal daar door, dien last en tevens 6aandien roem van hofitad te weze.,, verliezen; r^w *« treurige rampen zullen haar bewolken, ter-0 we* Ï wijl de bloem van hare maagden gevleugeld als Ik, da" worden. 19. Op deze wijze zal Ik Mijne oor- hew^chtof^Si deelen over Egypte doen gevoelen, om en^balf^r-* Jehovahs invloed daarin te kunnen opmerken.wasndheid op 20. in dat zeilde jaar, eenige dagen later doen zwijgen; wierden mij eenige bijzonderheden door >la?«kffi'

hare maagden naar de flavernü zien gaan. vs. 19. Alzo zal°Ik' in%v//ï nchtdag houden; en men ?.x\ ervaren, dat Ik Jebevttb ben. vs. 20. In het elfde jaar, den zevenden van de cerflen maand; gebeurde mij eene cpen-

vt. 16. Dit Sin is: of Si uit t of Sini volgens anderen; men zie Hamelsveld Hl. Deel bladz. 35. vs. 20. De verandering in het voorfiel, van dit vers cf, fehijnr daar

Kk 4 uit

Sluiten