Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52* Het BOEK

vi. 4. Wateren deeden hem groeijen, onderaardsch water hem cpfchieten ;

Zij ruischten rondom zijn plantzoen,

En hij zond zijne beeken naar de overige veldbeenen. vs. 5. Hierom fchoot hij boven de andere veldboemen uit;

Door den rijkdom van water vermeerderden zijne vezels,

En zime takken wierden veel en zijne fcheuten rijzig. vs. 6. Op zijne takken nestelden de vogelen des Incbts,

Onder zime armen wierpen de velddleren;

En alle aanzienlijke volkeren begeerden zijn fchaduw. vs. 7. Schoon was hjj in rijzigheid en door zijne breede armen}

O n dat zi.n wortel rijke wateren had.

bragt gewis aanmerkelijk toe tot zijn groei, hiertoe deed de waterrijkheid van den oort , en de vogtigheid van den grond , hem zaprijk wordende zich zo uitzetten; de fiatige rivier, die zich in zo veel armen verfpreidde bij die Man'plaats, na dat hij een kronkelenden loop om hem genomen had; was hem dienstbaar om waterleidingen door konst te maken voor alle boomgaarden, waar mede het land beplant was. 5. Dit van buiten aankomende voedzel, gaf aanleiding tot zijne meerdere fchoonheid en rijzigheid boven andere woud-hoornen van dat zoort; verbazend veel waren zijne uitfpruitzels, zelfs de meer rijzige tcenen die men onder haar zag; het ontbrak hem ook niet aan zappen om alle de fchoone ioten te voeden. 6. Geen wonder dan dat dien boom beroemd werd, dat hij rijk van vogels bevolkt werd, en dat de velddieren daar hare nesten gaarne fielden; en dat vrije volken trek gevoelden om onder zijne fchaduw

best met Egypte kan overeenbrengen ; ook is de overbrenging op Egypte in het hoofdoel niet als op Asfur ; ik heb evenwel geene verandering in den teit gemaakt , masr in de omfchrijving des Ridders gedagre gevolgd; liet is zeer waarfchijnlijk dat op dien tijd de Aifijriers juist in hunne overweldiging ondervonden, het geen hier Egypte bedreigd word.

vs. 4. Eene dubbele fpeling op de natuurkundige gefteldheid van den Libanon, die de rivier ICadifcba geeft.

vs. 5, 6. Men moet hiér aan vnlkiik'ieid, fchoone provinciën, bezoek van vreem delingen , verdragen met vrije volkeren denken j dit

was

Sluiten