Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van DANIËL. Hoofdd. III.

S7

zelfs oorzaak dat de ongelukkige uitvoerdersen oen . °"

n ° ven zeer neet

in hunnen ijver het met den dood bekogten; was , zo ver-

.-i . , .. , .. , „ i , ftikte het ver-

zij kwamen in hun ijver zo nabij, dat het ie,ldt vuur terugkeeren door een oogenbliklijk flikken ^)ke ma™ej,rf» hen benomen was: 25. Zo veel tijd had- rad,aufcbacb

, .. , , , .. , , en AbED-NECO

den zij nogtans gehad , dat zij hun werk

opgenomen

hadden kunnen volvoeren. 24. De Koningnidden* fcheen wel bedaard, maar zat in eene pein-^"jicdae3n'dane zende houding; op eenmaal vliegt, hij UitScbadraeiMe-

°' r * fcbach en AilED-

zijn zetel op, zjjnde zijn oog niet van deNcoo, waren

plaats af geweest waar de flraf volvoerd dendert oven

was; hij vraagt aan de grooten die hem om-,gebünden d0°r J . ° hen gewor-

ringen: wij hebben immers maar order ge- pen. geeveu dat drie Joodfche mannen aan het ee"vuur zouden opgeofferd worden ? het geen ontroerde de door hun beantwoord werd met inflemmin cfniiEZAR.zeer, ge, dat zij den Vorst verzekeren dat zulks % ook flipt zo volvoerd is geworden. 2?. Wel"' cp'

0 ° vaagde aan zij-

zegt de Koning: ik zie duidelijk van de ne Raadsheehoogte zo ver mijn gezicht reiken kan, endrie li" het vuur toelaat, vier lieden in den ovenden in netvuur

' , geworpen wa-

in eene beweging, die vrij en onbelemmerd is; ren, wei ge-

i • j r. c u .. • , bonden ? zij

de vierde heelt op het aanzien een glans , zo beantwoorden als men gewoonlijk toefchrijft aan zulken die di„g dtenrft0nd:

dit is juist zo.

▼s. 25. Waarop hij zeide: wel ik zie hier vier mannen vrij en hs in het vuur, zij fchijnen onbezeerd, en de vierde heeft een uitzicht als een

een gebed van die mannen in den oven , en hunnen zeer uitvoerigen lofzang in den toon der fijmbolifcbe Boeken. Hieronijmus verhaalt, dat men in zijne kerken verbood openlijk dien text voortelezen, zonder voorafgaande onderzoek of ze verdiende bij den Hebretawfhen text ingevoegd te worden.

vs. 23. Hier geeft de Alexandrijnfcbe text eene zeer waarfchijnlijke invulling , zij zongen in den oven een loflied , het geen zij mededeeld. Men zie het eerfte en tweede aanhangzel in de Apocrijphe Boeken,

C 3

Sluiten