is toegevoegd aan uw favorieten.

De bybel vertaald, omschreeven en door aanmerkingen opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

484

Het G E S C II R I F T

den nood zal op Mij gevestigd zijn, en 'er zal overeenftemming in Mijn gedrag omtrent hen als onder Mijne befcherming zijn, en hunne eerbiedige afhanglijkheid omtrent Mij zal zuiver zijn.

XtVde hoofddeel.

ts. i. Van Jehovah komt de dag dat uw buit onder u zal uitgedeeld worden*

vs. 2. Want Ik wil alle volkeren te Jerufalem in belegering bijeenbrengen , De ftad zal ingenomen, de huizen zullen geplunderd, de vrouwen ge-

fchnnden worden;

De helft der ftad zal balling zijn, en de overige des- volks zullen in

de ftad niet omkomen,

i. ^Zonderlinge dag! die nog invallen moet, een dag door Jehovah zelve vastgefteld! een dag waarin men naar welgevallen met uwe bezittingen, zonder aan eene vlucht uit vreeze te denken, handelen, en die op zijn gemak onder den anderen uitdeden, zal. 2. Hoe vreemd u dit mogen luiden, het zal gewis zo gebeuren; bijna alle afgodifche volkeren zullen zich daartoe vereenigen , met een ontelbaar heïr komen aanzakken, Jerufalem veroveren, de huizen der burgeren vernielen, de vrouwen fchenden, en al wat men van den dartelen zoldaat wagten kan , werklijk doen; en de helft der burgerij, wel het aanzienlijkfte gedeelte, zal tot ballingen gevleugeld worden ; de andere helft van het geringde zoort als volkplanters zal daar blijven. 3. Doch als de be-

vs. 1. Zo men het letterlijk neemt, is 'er geen geval voor ons bekend, dan dat onder Antiochus Eupator i Maccab. VI: 26. feq. ik verwonderde mij daarom niet dat Venema in gevolge zijne regels tot uitlegging der profeetifche Schriften daarop viel; zulk eene verklaring is dragelijker dan die van Jungius, die fchoon met eene goede intentie, en ware kundigheden, aanleiding tot fpotrernij gaf; het is het zelve tafereel het geen wij bii EzScHiëL en andere Profeeten, fchoon anders getekend, vinden; het is zeker toekomftig, maar ook de toekomftige tijden zullen eerst den fleutel geven vaa de donkerheden waarin het nu opgefloten is.