is toegevoegd aan uw favorieten.

De bybel vertaald, omschreeven en door aanmerkingen opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48? Het GESCHRIFT

VS' I3' Zo'dit tiid een groot rumoer onder "en *>en omRam,

En Uk zal tegen -J.en van zijn medgezel'in opftand wezen. VS. 14. Gansch Juda zal te Jerufalem (ïrijden-

vs. IS. Het zal een ftrafplaacs zijn voor paarden, muilen, kemelen, eze,en Wat maar in de legers geweest is zal die uraffe onderlat diMen' I6- Dan 231 het gebeure" J" volkeren , tegen Jerufalem op-

Van jaar tot jaar zullen reizen om te aanbidden den Ko,™den' Bij gelegenheid der viering van het Ioof-huttèn JestT** ^"'"^

verhit zich vertoonden, zullen diep in hun voorhoofd.wegZHiken , en de tong die in den woedenden aanval zo veele bitterheden uitbraakte, zal van dorst en inwendige verhitting verdrogen. 13, Die op zulk eene wijze niet omkomen, zullen eerder en geweldiger omkomen; Jehovah zal een verfchillend gerucht onder hen doen verlpreiden , waardoor alle vertrouwen op verbintenis uit de zarnenleeving zal wijken, en de angst zal hun doen ondervinden, waar voor zij zo zeer vreesden; die de hulp van een ander in zijn vervaardheid verlangt, zal door den ander befchouwd worden, als of hij doodelijke voorneemens koesterde, hij zal zich te weer Hellen, en zo zullen zij ongedagt, en geen kwaads in den zin hebbende malkander afmaken. u. Op dit gerucht zullen de judeers, het land bewonende, van alle oorden zich zamelen, naar de lioofflad aanrukken, waar het vijandehjke leger zo lange gelegen had; 2ij zulle„ op ho&p van buit maar op het leger necrftorten; zij zullen ongehinderd daarin kunnen voortgaan, en prachtig vaatwerk, kostbaare kleederen, naar genoegen kunnen opzamelen. 15. Eene befmettende ziekte zal het vee voor de armée tot den ftrijd zo wel als voor de * agogie, gansch vermelen ; het vee zelfs het geen voor het levensonderhoud van zulke talrijke armeen dienen moest, zal dat zelve lot treffen; met zulk een buit zal men zien niet mogen verrijken. l6, Die nog het geluk hadden den