Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de PR.OFEETEN bedreigd. 41

Voorzienigheid in de bedreigingen zien, die meestal de (taats? lieden treffen; terwijl de natie wegens heure afgodifche denkwijze berispt word, dewijl zij zich daardoor den weg tot nadere verlichting affneden, en dus aan de gevolgen van een verkeerd beftuur uitteeren moesten.

Daar het despotisme den ondergang der eerfte waereld, toen het ten hoogften top geklommen was, veroorzaakt had, en de Nimrods naar den Zondvloed de vrees wederom deeden opkomen, dat men in het zelve kwaad vervallen zoude, had een bedaard, en indenkend, volk kloekheid genoeg om hierop bedagt te zijn, en eene eenhoofdige regecring interichten, die het beftuur over het geheele ligchaam had, waarmede het ten naauwfte vereenigd werd ; alles liep tot dat groote oogmerk zeer lofwaardig te zamen, doch men zorgde niet voor de gebreken die in alle inrichtingen ontdaan moeten, wegens de onvolkomenheden die het menschdom bevlekken, en die door gezond verdand en deugd moeten afgeweerd en verdeeld worden. Om de grond - conjiitutie tegen inbreuken te beveiligen, had men wijs het ganfche ligchaam in hoofdleden verdeeld, die op zichzelven in hunne betrekking vrij konden werken, doch. als het geheel werkte, ook werken moesten, maar anders nimmer konden gedwongen worden te werken dan naar hun aart; de hoofd - clasfe was die der geestelijkheid, welke weder in verfcheiden clasfen nader verdeeld wierden, die weder elk op zichzelve ftonden; dan de burger- en de zoldaten-ftand; die maar met een half oog ziet, bemerkt ligt , dat de burgerftand hier altijd de lijdelijke was, dewijl de uitvoerende magt in de handen van de eerfte of de laatfte naar den toedragt der zaken of de geaartheid van den Vorst, was, zo lang die clasfen dan geregeld, harmonisch, werkten, ging alles wel, maar ftonden die tegen elkander, in inzichten, dan werk? te ook alles verkeerd, en de weg ter verzoening was Cs te

Sluiten