Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4<5 De TOESTAND der VOLKEREN

der Godheid liggen hier meer voor ons in het donker, dit is nogtans voor ons duidelijk, dat het zelve Egypte, het geen ten leerfchool van befchaving gediend had, voor de eerde jeugdige tijd van die na<ie, zich door beoeffening van de wetenfchappen, welke een maatfchappij verderen, nog veel noodzakelijker gemaakt heeft; landmeetkunde, fterrenkunde, bouwkunde, kruidkennis, hebben in weerwil van de nadeelige fchikkingen, welke 'er plaats hadden, den geest van inventie uitdovende, heuren vasten gang in den datigen Egyptenaar gehad, en alle hunne openbaare gedenktekens zijn en blijven proeven van de ongelooflijkde arbeidzaamheid, en van het taai geduld van den Egyptenaar in alle zijne onderneemingen ; en als wij onder dat alles een oog daan op de tegenwoordige gedeldheid van dit land, krijgen wij eerst een waar gevoel , wat vermogen de geest van llavernij op den duur hebben kan om een volk zo geheel te verwerren, dat 'er naauwelijks de fchaduw van dat charakteristieke overblijft , het geen hetzelve weleer van andere waereld-natiën onderfcheidde; wat zal het zijn als deze zaaden zo lange in de aarde bedolven, geduurende hunnen winter, zich eens weder ontwikkelen? Edoch wij hebben tans geen aanleg om in het toekomftige intezien, wij moeten de tnonarchïèn, welke invloed op het Joodfche volk gehad hebben, nu nader befchouwen; hier veranderd reeds alles van gedaante, en wij moeten derhalven ook van ftandpunt veranderen, willen wij het groot waereld - toneel op de regte wijze bezien, in die betrekking, en van die zijde, welke het naauwkeurigde aan ons oogmerk voldoet. Hoe veel de uitvinding in eene fchrale grond door den invloed van den koophandel doet, zagen wij in Tijrus; wat dille vlijt en de vasten tred door de landbouw uitwerken kon, zagen wij in Egypte; nu zullen wij zien wat onrustige zwervende benden, als de horden der Tartaren,

ver-

Sluiten