Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de PROFEETEN bedreigd. 47

vereenigd, en door een befchaafd opperbeftuur geregeld, uitwerkeu kan, om de ganfche waereld in rep en roer te brengen , en alles onder den oppermachtigen Scepter van één mensen te doen bukken. Herder beeft in zijn ide'ên zur Phikfophie der Gefchichte der Menschheit den regten weg daartoe ingellagen , maar te donker en afgebroken alles voorgefteld; volkeren woelig van aart en zeeden, aan jacht, paardrijden en andere zoortgelijke mannelijke oeffeningen gewoon, moeten eene vrijheid minnen, die men met reden eerder losbandigheid kan noemen; het regt van den fterkften maakt bij hun de hoofdzaak uit; dit vereenigd hun noodzakelijk, en doet hen onder het bedwang van een hoofd leeven, om met zo veel te meer waarfchijnlijkheid de overmagt aan hunne zijde te mogen hebben; gelukt hen dit, heeft het beleid van hun hoofd veel daar toe bijgebragt, ganfche benden vloeijen hun toe, en naar mate hun magt groeit, rijst ook hunne onderneemings - zugt; — nu vullen zij vlekken , fteden , en eindelijk rijken aan; hun heïr-aanvoerder is hun zon die aan alles leeven geeft, die door elk vereerd word; zijne bevelen niet uittevoeren, die zo gelukkig in alles flaagt, is de grootfte heilig-fchennis; over wetten, regten van den mensch, bekommeren zulken zich weinig, onderneemingen en geenzins bedaarde wijsgeerige befpiegeliegen is hun zaak; en om de aandagt hiervan geheel afteleiden, zien hunne oppergebieders niet op kleine ongeregelheden, welke hunne onderhorigen bij de uitvoering hunner beveelen begaan; als het hoofdplan maar naauwkeurig uitgevoerd word, en de zoldaat befchouwd zich dan in het volle genot van alle mogelijke vrijheid, en zijne gehoorzaamheid aan zijn bevelhebber, op de ftipfte wijze, is bij hem niet meer dan het gefchikte middel om in zijne oogmerken het best te Hagen; naar mate de veroveringen zich uitbreiden, naar die mate word het oppergezag

meer

Sluiten