Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45 De TOESTAND der VOLKEREN

meer klemmend, de legerbenden befchnafder, dewijl in de order en in de geregelheid harer werking de meerdere voordeden opgefloten zijn; zo komen eindelijk de móhafchien in (land, en zijn in kunne ontfloping dat', bet geen zij in hun oorfprong waren; alles hangt af van den Monarch, de zou van den (laar, naar mate deze rijst of daalt, of hare werking doet* is ook het licht en de warmte in den ftaat in verfchillende werking; in dat (landpunt befchouwden de Profeeten de monarchiën, bijzonder de grijze ftaatsman Daniël, en wij weeten nu aireede waar ons oog op (laren moet als wij de regtvaardigbeid der Voorzienigheid in de uitkomst der bedreiginge zullen zoeken; het eerst vercischt onze aandagt.

As fijne,

In uitgeftrektheid niet zo uitftekende, dan wel in volkrijkheid, ten westen grenzende aan de Middilandfche zee, ten oosten aan het land der Judeërs, ten noorden zich in het woeste Scijtie verliezende, ten zuide aan de Indifehe Oceaan (lotende; de volkrijkheid van het zelve doet ons aireede vermoeden dat het rijklijk van rivieren voorzien moet zijn, waarvan de Tiger de voornaamlle is. De oorfprong van dat gebied ligt in het donker; en geen wonder , men hield zich toen met geene aantekeningen over den oorfprong van een volk nog op; alleen, M o s e s die men hierin wel vertrouwen mag, doet hier Assor en Sinear of Singar nederflaan, en de grondflagen tot drie vermaarde (leden, liever volkplantingen, leggen; het moet gewis zeer werkdadige Vorften gehad hebben, daar het zo fchielijk tot zulk eene buitengewoone hoogte gedegen is, fchoon men eeuwen luü den anderen anders geen fpoor van hunne werkdadigbéïd vond; Ninus verdiend hier boven allen aandagt ; en Ninive is de dapel wattr de geroofde fchatten geborgen werden; het geen Ktesias cus van die dad verhaalt, is naauwlijks te

ge-

Sluiten