Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26 Het BEROERD

byzyn van den Graave van bentink en den Griffier fagel, hun gelast hadt der Amfterdamfche Burgerye bekend te maaken, dat de Wethouderfchap de Posteryen aan zyne Hoogheid of aan den Staat hadt opgedraagen , tot zyner Hoogheids genoegen. Met een algemeen gejuich wierdt dit berigt ontvangen; waarnaa de Spreeker voortging met aan de Vergaderinge te vernaaien , 's Prinfen belofte dat ook op de andere Hukken, raakende inzonderheid de Ampten , aan de Burgerye voldoening zou bezorgd worden, doch dat men hier omtrent een weinig geduld moest oefFenen, vermids (hadt de Prins gezegd) hy in een verwarden boedel gekomen zynde,niet alles op eenmaal konde in orde brengen; doch dat de Burgers van zyne gunst en hulpe konden verzekerd zyn, dewyl hy hen aanmerkte als zyne Kinders, welke hy intusfehen tot rust en ftike deedt vermaanen. De vraag der Spreekers aan de menigte, of zy gezind ware hier aan te voldoen, wierdt met een algemeen ja beantwoord. Het gehoor -wierdt eindelyk bykans verdoofd, door het luiddruftig vreugdegefchal , toen de Spreeker zyn verflag befloot met de verzekering, dat zyne Hoogheid, met de tederfte betuigingen van zyne hartlyke genegenheid, de ondertekende Artikelen aangenomen,en betuigd hadt, diergelyke ondertekeningen met genoegen te zullen ontvangen.

Sluiten