Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLAND.

33

en Burgemeesteren geene Raaden mogten zyn of blyven; eindelyk dat zyne Hoogheid het fiat der Burgemeesteren op de drie Artikelen geliefde te bekragtigen.

Het gedeelte van dit verzoek , waarby de afzetting der geheele Regeeringe wierdt begeerd, ftreedt ondertusfchen veelen geweldig tegen den borst. Onder de hand wisten zy te bewerken, dat 'er verfcheiden Verklaaringen, ten voordeele der tegenwootdige Wethouderfchap , gedaan en getekend wierden. Onder andere behelsden deeze Verklaaringen , dat de ondergetekenden nimmer hadden bewilligd in de Verzoekfchrifcen , uit naam, zo 't heete, der gantfche Burgerye aan de Regeering ter hand gefield, en dat men geene verandering begeerde in de tegenwoordige Regeering.

Ligt begreepen de Doelisten, indien deeze tekening opgang maakte, dat hun geheele Ontwerp daar door zou verydeld worden. Men was dan op middelen bedagt om eenen fpaak in 't wiel te fteeken, en den voorftanderen der Regeeringe den voet dwars te zetten. Naa eenig overleg wierdt raadzaam geoordeeld , de Scheepstimmerlieden, of zo genoemde Byltjes, van welke zich een goed getal in de Doele bevondt, hier toe te gebruiken, en dezelve eene wandeling door de Stad te laaten doen, met oogmerk om de Teke• 111. deel. C naars

Sluiten