is toegevoegd aan uw favorieten.

De beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tyd; geschetst ter waarschuwing van derzelver tegenwoordige burgers en leden van regeering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£02 Het BEROERD

de zagte voorflag wierdt gedaan, om den Leeraar, door twee Leden, al waren 't zelf zyne beste vrienden, de onvoorzigtigheid van zyn gedrag onder 't oog te brengen , en zyn Eerwaarde te vermaanen, in 't toekoomende zich daar voor te wagten, wierdt dit, hoewel het eenigen te zagt fcheen, door anderen nog van de hand geweezen. Men befchouwde het als eene krenking van des Leeraars fatfoen, en als geen kleinen hoon, dat een Godsgezant en Engel der Gemeente , • die anderen tot hunnen pligt vermaande , over zynen eigen pligt zou onderhouden worden. Vergeefs bragten anderen hier tegen in , dat wanneer een Leeraar zynen pligt te buiten ging , hy te ftraffchuldiger was, en met te meer regts daar over moest onderhouden worden; de Vergadering liep af, zonder dat men tot een befluit kwam.

De Heer ploos van amstel ziende dus eenen fterken arm te hebben, floeg voort tot nog andere ftoutigheden. Volgens Kerkenorder moest de Proefpredikatie, vóór de bediening des Avondmaals, gedaan worden, op den Saterdag onmiddelyk vóór den Zondag, op welken die gewyde Inftelling zou gevierd worden. Op eigen gezag, buiten kennis der Regeeringe, kondigde de Heer van amstel af, dat de Proefpredikatie, niet op den Saterdag, maar op een gewoo» nen Preekdag, zou gefchieden. Burgemeesteren,

dee-