is toegevoegd aan uw favorieten.

De beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tyd; geschetst ter waarschuwing van derzelver tegenwoordige burgers en leden van regeering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDR. RLAND. 191

Salut, doert te weeten; dat hoe zeer de enor„ me fait, door Frangois Mourand, thans Ge» „ vangen op de Voor-poort alhier, byzonder op. „ Vrydag den 17 dezer geperpetreert, als zynde „ een direft Attentaat tegen de Hoogheid van „ Onze Souverainiteit, uit hoofde van deszelfs „ aart en natuur, voor geen Pardon, Abolitie of „ andere Gratie, fusceptibel is, en Wy ook om „ die reeden aan de Supplicatie, door Johanna ^ EUzabeth Bykveld, Huisvrouw van gemelden „ Frangois Mourand, op den 23 dezer aan Ons „ geadresfeert, niet hebben kunnen defereeren, „ en dezelve diensvolgende , zo als ze was leg-

gende, ten zeiven dage hebben afgeflagen, en „ geweezeu van de hand, nogthans de herhaalde „ intercesfien, door de Heeren gevaerts, Bur„ gemeester, en de gyzelaar, Penfionaris der „ Stad Dordrecht, met alle mogelyk empresfe„ ment ten faveure van gemelde Frangois Mou~ j, rand, ter onzer Vergadering gedaan , op het „ neemen Onzer finale Refolutie, met relatie tot „ de zaaken van gemelden Frangois Mourand „ geweest zyn van dat effect, dat Wy, uit eene „ byzondere deferance aan de intercesfien van wel„ gem. Heeren gevaerts en de gyzelaar, „ goedgevonden en gerefolveerd hebben, de flraf„ fe des Doods aan de meergemelden Frangois „ Mourand te remitteeren en de Sententie tegen

,, den-