is toegevoegd aan uw favorieten.

De beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tyd; geschetst ter waarschuwing van derzelver tegenwoordige burgers en leden van regeering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,9a Het BEROERD

<, denzelven door onze Gecommitteerde Raadeti „ gedecerneert , en welke door de opgevolgd!?. „ Confesfie van gemelden Frangois Mourand, voor „ zo veel des noods , nog nader gejustificeerd „ is, te veranderen in een eeuvvigduurend Gonfii, nemen tj

,j Dat wy egter tot deze byzondere Clemen% tie, om reden als voren, in dit geval uit Onj, ze Souveraine autoriteit en magt , befloten „ hebben in die verwagting, en in dat vertrou„ wen, dat alle de Ingezetenen van deze Onze „ Refidentie plaats zulks niet alleen aan de zeer „ byzondere en nadruklyke intercesfie van gemel„ de Heeren gevaerts en de gyzelaar, ea vervolgens aan Onze zeer extraordinaire goe„ dertierenheid, die in dit voorhanden zynde ge„ val haare fource alleen aan de voorfz. deferan„ ce verfchuldigd is, zullen dankweeten, maar „ ook, dat elk en een iegelyk der Ingezetenen , van deze Onze Refidentie plaats zig van nü ,-, voortaan ten allerzorgvuldigfien zal wagten, van zig andermaal tegen de Souveraine beflui„ ten Onzer Vergaderinge te verzetten, in wel„ ke maniere zulks zoude mogen zyn , direcle„ lyk of indireftelyk; terwyl wy als nog allen „ en een iegelyk op het ernftigfte vermaanen, i? zig als ltille, vreedzaame, en inzonderheid als jj gehoorzaame Ingezetenen aan Onze Souveraine

„ be«