Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLAND. aoi

digden der Gemagtigden rond, by de huizen der Mannen van Veertigen, die geweigerd hadden, hunne posten neder te leggen, en Helden dezelven ter hand, eene Injinuatis op Zegel, waarby het jongde Kollegie van Mannen van Veertigen voor vernietigd wierdt verklaard. De zulken , daarentegen, die, uit eigen beweeginge, van hunne Veertigsplaatzen afftand gedaan hadden , wierden, door de zelfde Afgevaardigden, voor hunne

I goedwilligheid en medewerking met de Burgerye, insgelyks aan derzelver huizen, itaatelyk be-

i dankt.

Opdat het Kollegie der Mannen van Veertigen, ; zo dra mogelyk was, wederom mogt herfleld worden, wierden, nog dien zelfden avond, de iDekens der Gilden, door den Voorzitter:den Burgemeester, verzogt, hunne Nominatien van nieuiwe Veertigen, tegen eerstkoomenden Woensdag, : den dertiglten der maand , uit te brengen. Dit gefchiedde, op den beflemden tyd, naadat, alvoorens, de Gilden, ten dien einde, waren opgeroepen. Uit de Burgerye wierden eenigen met algemeene, anderen by meerderheid van Hemmen, ter vervullinge van alle de openftaande Veertigplaatzen, aangefteld.

Voorheen hebben wy verhaald, dat, van de dertig Gilden, - welke men binnen Dordrecht tejt» R 3 vier

Sluiten