Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a6a Het BEROERD

vier hadden geweigerd , met de overige Gilden mede te werken. Deeze waren die der Spoeijenaars, of Sleepers, Mazelaars, of Zakkedraagers, Kaaiwerkers en Appelkoopers. Thans protesteerden dezelve tegen allé het gehandelde, en de daar op gevolgde verkiezing van nieuwe Veertigmannen. Zy verklaarden, met de inrigting, aangaande het meergemelde Kollegie, welke reeds veele jaaren hadt plaats gehad,, en die, huns oordeels, met de Stads Privilegiën volmaakt overeenitemde , volkomea te vreden en van alle veranderinge afkeerig te zyn.

In weerwil van deeze Tegenverklaaringe, wierden, nog op den dag der verkiezinge , de nieuwe Mannen van Veertigen byeengeroepen. Allen aanvaardden dien post, en verbonden zich, by handtekeninge , naa verloop der vyf eerstkoomende jaaren, denzelven, in handen der Burgerye, te zullen nederleggen.

Den volgenden dag vervoegden zich de Ge^ magtigden der vereenigde Gilden en Schutteryen by den Heer Hoofdofficier van test, met verzoek dat dezelve de Mannen van Veertigen, 's daags te vooren, door de Burgery, aangelteld, zoude gelieven in den Eed te .neemen. Doch Zyn Weledele Geftrenge maakte daar omtrent eenige zwaarigheid. Hy merkte aan „ dat

» hy

Sluiten