Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLAND. $6§

de Vergaderinge, de lieer a. lamme, op, be« dankre . den Heer Hoofdofficier voor deszelfs wenfchen en betoonde bereidwilligheid, in hec beëedigen der nieuwe Heeren; en wendde voorts zyne aanfpraak tot de Heeren Veertigen, hun onder *t oog brengende , wat de gezamentlyke Burgery thans met reden van dezelve verwagtte Hy befloot zyne rede, met gelukwenfchen aan de Heeren, met hunnen nieuwen post, en aan de Gemagtigden der Gilden en Schutteryen, met de herfteliing van een van hunne Voorregten. Naa dit alles rees de Heer g. van olivier overeinde , en vacce het. woord op, in naam van alle zyne Medeveertigen, betuigende het dankbaar gevoel voor de aan hun betoonde eere, en voor het vertrouwen, welk de Burgery getoond hadt in hun te ftellen.

De plegtigheid, dus, tot algemeen genoegen, geëindigd zynde, vertrokken alle de aanweezenden, uitgezonderd de Heeren Veertigen, die ftraks eenen aanvang maakten met hunne raadpleegingen.

Zekerlyk zullen thans veelen, binnen Dordrecht, een hartgrievenden fpyt gevoelen, dat de ingevoerde hervorming, in dit ftuk , 't welk zy moeten geoordeeld worden, als een fchadelyk misbruik te hebben aangezien, door de jongfte omR 5 wen-

Sluiten