Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&6é Het BEROERD

wenteling, en wel zo fpoedig, wederom in duigen is gevallen.

Tot befluit van dit Deel, zullen wy hier nog verflag doen van de volgende fchrikwekkende gebeurtenisfe, in Herfstmaand des jaars 1766, te Haarlem, voorgevallen.

In den naamiddag van den achttien dier maand, kort naa dat vyftig gewapende Burgers, zo uit de Schuttery als uit het Vrycorps,vatt daar na Utrecht wafen uitgetrokken, wierdt gemelde Stad in merkelyke bekommering en ontfteltenis gebragt, op het berigt, dat, in het Zuider-Buiten-Spaarne, drie fchepen met Soldaaten lagen, welke den doortogt door de Stad begeerden, en dat deeze fchepen, eerlang, van nog andere zouden gevolgd worden. In de onzekerheid, wat hier van de bedoeling en het gevolg zyn mogt, in de tegenwoordige hachelyke tyden, maakte elk , op zyne wyze, hier omtrent gistingen, de eene angstwekkender dan de andere. Verfcheiden Burgers, tot gerustftellinge van zich zeiven en van anderen, begaven zich eerlang na buiten , om te verneemen, wat 'er van de zaak ware. Hier verftonden ze, dat de drie fchepen aan boord hadden de pakkaadje en vrouwen van hec tweede Batailjon van het Regiment Oranje Gelderland, van Steenbergen na Dcudchem beiïemd.

Hoe-

Sluiten