Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aöS Iïet CERQ-ERD

pruyvestein, 't welk, hoewel om eene andere reden, by deeze gelegenheid, was opgeroepen, op de Doele onder de wapens te doen verfchy* nen. Zo fpoedig wierdt dit bevel volvoerd, dat de opgeroepene Manfchap, binnen den tyd van een half uur, op de beftemde plaats, tot den uittogc gereed ftondt,

Een.gedeelte der Schutters, terwyl het overige van hun Vaandel, op de Doele, op naderen last bleef wagten, nevens het geheele Vrycorps, allen voorzien van fcherpe Patroonen, trokken hier op na buiten; zy hadden aan het hoofd den Heer Hoofdofficier van uiemsdyk, den Burgemeester a. j. heshuysün en den Kolonel a. heshuysen. Terwyl, inmiddels, aan de bovengemelde fchepen , aanzegging wierdt gedaan, dat ze tot buiten het regtsgebied der Stad moesten te rug keeren , zondt men eenige Schutters op kundfchap uit , om te verneemen , zo als verhaald wierdt, of 'er nog meer fchepen in aantogt waren. By hunne te rug komst baodfchapten zy, geene fchepen noch eenigen onraad vernomen te hebben. De uitgetrokkene manfchap keerde hier op te rug na de Doele, en bleef aldaar, voor 'c grootfte gedeelte, tot naderen last, onder de wapenen. •

Alles bleef in rust binnen de Stad, tot 's avonds ten negen uuren, wanneer zich een nieuw

en

Sluiten