Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLAND. 3

Van minder tegenftands, de yver, by zommigen, eenigzins bekoelde, men zag, egter, menigmaal, dat, in het hart der Landzaaten , eene gelyke zucht tot vryheid, ten allen tyde, huisvestte, en, even als een fmeulend vuur* alleenlyk op een bykoomend vonkje wagtte, om in hellen gloed te ontbranden. Alvvie in 's Lands vroege en laatere Gefchiedenisfen niet een vreemdeling is, zal, van dë waarheid van dit alles, zich meenig fpreekend Voorbeeld kunnen herinneren ; zelf maaken wy geene zwaarigheid , om zeer veel van het voor»» gevallene, in de laatlle jaaren, als bewyzen hier Van aan te voeren: Onder de partyzucht en llrydige jnzigten, welke , nog op dit tegenwoordig bogenblik, de gemoederen verdeeld houden, wordt, misfchien, het onpartydig oordeel belemmerd , en buiten ftaat gefield, om de dingen in hunne waare geftalte te befchouwen. Beter regc zal zeer veelen der thans leevenden wedervaaren, by de naakoomelingfchcp, die, met een bedaard gemoed, het onpartydig en naauwkeurig tafereel der jongst voorgevallene gebeurtenisfen inziende, daar in zal erkennen, de roemwaardige poogingen van waare Vaderlanders, ter afwendinge van fchadelyke misbruiken , en ter herftellinge van burgerlyke vryheid, en hun, als de zodanigen, opdraagen de hulde van hoogagtinge en bewonderinge, niettegenltaanie den ongelukkigen ukflag, A 2 wel-

Sluiten